AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliVIESTINTÄJOHTAJAN VIRKA

                                                                                            

Puolustusministeriössä avautuu 1.9.2018 lukien viestintäjohtajan virka. Virka on ministeriön yhteinen. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

 

Viestintäjohtaja johtaa ministeriön viestintäyksikön toimintaa, jonka vastuualueelle kuuluvat hallinnonalan viestinnän periaatteiden määrittäminen, ministeriön ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä ministeriön ylimmän johdon viestintäpalveluiden järjestäminen.

 

Viestintäjohtaja johtaa yksikön toimintaa ja vastaa yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, vastaa hallinnonalan viestintästrategiasta, seuraa yksikön toimialaan kuuluvaa kehitystä ja huolehtii sen toiminnan suunnittelusta sekä avustaa ministeriä ja kansliapäällikköä viestintätoiminnassa.

 

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan, käytännössä osoitettu johtamistaito, suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja monipuolista perehtyneisyyttä viestintään sekä suomalaisen yhteiskunnan, politiikan ja puolustushallinnon tuntemusta. Eduksi luetaan kokemus kansainvälisistä tehtävistä, joukkoviestinnästä, hyvät vuorovaikutustaidot ja esiintymistaito. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan hakijan eduksi.

 

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 15 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 825,75 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

 

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Hannu Antikainen 0295 140 500 ja kansliapäällikkö Jukka Juusti (09) 160 88101 (23.-27.4.), sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@defmin.fi.

 

Hakemukset tulee toimittaa 30.4.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-460-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

 

 

Helsingissä  10.4.2018

Puolustusministeriö

www.defmin.fi


YLI-INSINÖÖRIN VIRKA

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, hallintopoliittisen osaston turvallisuusyksikköön sijoitettu yli-insinöörin virka 1.8.2018 lukien. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Yli-insinööri ohjaa, valvoo ja kehittää puolustushallinnon teknistä turvallisuutta. Tekninen turvallisuus sisältää puolustushallinnossa räjähde-, sähkö-, ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn-, kemikaali-, painelaite-, erityisajoneuvo-, alus- ja ilma-alusturvallisuuden sekä vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuuden. Yli-insinööri osallistuu tekniseen turvallisuuteen liittyvien säädösten valmisteluun ja esittelyyn. Tehtävään kuuluu määräysten noudattamisen valvonta ja teknisen turvallisuuden resursoinnin varmistaminen tulosohjausprosessissa. Yli-insinööri edustaa puolustushallintoa valtioneuvoston ja keskusvirastojen teknistä turvallisuutta koskevissa yhteistyöryhmissä ja neuvottelukunnissa sekä osallistuu toimialan kansainväliseen yhteistyöhön.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Parhaat edellytykset tehtävän hoitoon antaa tekniikan alan loppututkinto.
 
Kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta teknisen turvallisuuden valvonta- ja ohjaustehtävistä. Eduksi luetaan erikoisosaaminen räjähteistä, vaarallisista kemikaaleista, painelaitteista, sähköturvallisuudesta tai vaarallisten aineiden kuljetuksista sekä kokemus työskentelystä valtioneuvostossa ja puolustushallinnon tuntemus, kokemus kansainvälisestä työskentelystä ja säädösvalmistelusta. Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 13.2 (tehtäväkohtainen palkanosa 3871,76 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa turvallisuusjohtaja Kai Knape (kai.knape@defmin.fi) p. 0295 140230.

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 24.4.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-414-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Puolustusministeriö 6.4.2018


KONSERNIOHJAUSYKSIKÖN JOHTAJAN VIRKA

Hallintopoliittisella osastolla avautuu konserniohjausyksikön johtajan virka 1.6.2018 lukien.

Puolustusministeriön konserniohjausyksikkö vastaa puolustushallinnon kokonaisuuksien hallin-nasta sekä strategisen johtamisen ja päätöksenteon edistämisestä. Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Konserniohjausyksikön pääasialliset tehtävät ovat:
- valtioneuvoston toiminnan ja hallituksen tavoitteiden toteutumisen edistäminen
- hallinnonalan organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjaus
- hallinnonalan toiminnan koordinointi ja toimintasuunnitelman yhteensovittaminen
- hallinnonalan tulosohjaus
- ministeriön ylimmän johdon päätöksenteon tukeminen
- ministeriön riskienhallinta
- controller-toiminto

Konserniohjausyksikön johtaja johtaa yksikön toimintaa ja vastaa yksikölle asetettujen tavoitteiden tuloksellisesta toteuttamisesta sekä muista yksikölle puolustusministeriön työjärjestyksessä asetettujen tehtävien toteuttamisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, käytännössä osoitettu johtamistaito, suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja henkilöstöjohtamistaitoja, yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä, kehityshakuisuutta ja aloitteellisuutta sekä riittävää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 16 (tehtäväkohtainen palkanosa 5088,06 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Teemu Penttilä (teemu.penttila@defmin.fi) p. 0295 140200.

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa pe 12.4.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-416-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Puolustusministeriö 27.3.2018


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä