AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliNEUVOTTELEVAN VIRKAMIEHEN VIRKA

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston tietohallintoyksikköön sijoitettu neuvottelevan virkamiehen virka. Virka pyritään täyttämään 1.10.2018 lukien.

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpolitiikan sekä tietohallinnon aloilla.

Tietohallintoyksikkö osallistuu valtionhallinnon ja erityisesti turvallisuusviranomaisten tietohallinnon kehittämiseen ja koordinoi puolustushallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja tietohallinnon kehittämiseen liittyviä asioita. Tietohallintoyksikkö osallistuu tietohallintoon liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön painopisteenä EU:ssa tapahtuva normien ja lainsäädännön kehittäminen sekä osallistuu NATO:n kumppanuusmaille avattuihin tietohallinnon ja tiedonhallinnan yhteistyöelimiin.

Puolustusministeriö hakee neuvottelevan virkamiehen virkaan kokenutta tietohallinnon moniosaajaa. Tehtävänhoitajan pääasiallisiin tehtäviin kuuluu osallistuminen puolustusministeriön, puolustusvoimien, puolustushallinnon rakennuslaitoksen tietohallinnon ohjaukseen ja koordinointiin. Tehtävään kuuluu puolustushallinnon toiminnan kehittäminen digitalisaation keinoin, kyberturvallisuuden kehittäminen sekä kokonaisarkkitehtuurin hallinta. Neuvotteleva virkamies toimii johtavassa asiantuntijatehtävässä ja tietohallintoyksikön johtajan ensimmäisenä sijaisena.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Tämän lisäksi edellytyksenä on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta tietohallintohankkeista ja -hankinnoista sekä kustannusten hallinnasta. Valtionhallinnon ja erityisesti puolustushallinnon tuntemus, kehityshakuisuus sekä hyvät yhteistyökyvyt ja vuorovaikutustaidot katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa 4114,35 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 10.9.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-901-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antavat tietohallintojohtaja Teemu Anttila p. 0295 140460 ja neuvotteleva virkamies Aulikki Pakanen p. 0295 140463 (sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)

 

Helsingissä 15.8.2018

Puolustusministeriö
ERITYISASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

 

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikköön sijoitettu erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 29.10.2018–31.12.2019. Virkasuhteessa on kolmen kuukauden koeaika. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

 

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpolitiikan sekä tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

 

Materiaaliyksikkö johtaa hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja ohjaa puolustushallinnon materiaalihankkeita sekä alan kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnallaan materiaaliyksikkö luo edellytykset sotilaallisen maanpuolustuksen materiaalitarpeiden ja huoltovarmuuden turvaamiselle. Materiaaliyksikkö vastaa myös puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

 

Erityisasiantuntija osallistuu EU:n puolustusmateriaalia ja –teollisuutta koskevien aloitteiden valmisteluun sekä näiden aloitteiden kansalliseen ohjaukseen, koordinointiin ja implementointiin. Erityisasiantuntija osallistuu materiaalipoliittisten linjausten valmisteluun sekä laatii materiaalipoliittisia selvityksiä ja lausuntoja. Erityisasiantuntija osallistuu myös materiaalihankintoja koskevaan muuhun kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin yksikön tehtäviin.

 

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkasuhteeseen ei ole muita säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä virkasuhteen tehtäväalaan. Tämän lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

 

Kokemus EU:n toiminnasta ja EU-asioiden kansallisesta valmistelusta, puolustushallinnon tuntemus, kansainvälinen työkokemus, muu kielitaito, kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen asioiden valmisteluun, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan hakijalle eduksi.

 

Virkasuhde on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3342,29 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

 

Virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

 

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 27.8.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-848-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat erityisasiantuntija Sanna Laaksonen p. 0295 140417 ja erityisasiantuntija Tommi Nordberg p. 0295 140419 (sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)

 

Helsingissä 10.8.2018

Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä