AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliERITYISASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (resurssipoliittinen osasto)

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikköön sijoitettu erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.3.2018–31.5.2019. Virkasuhteessa on kolmen kuukauden koeaika. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpolitiikan sekä tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Materiaaliyksikkö johtaa hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja ohjaa puolustushallinnon materiaalihankkeita sekä alan kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnallaan materiaaliyksikkö luo edellytykset sotilaallisen maanpuolustuksen materiaalitarpeiden ja huoltovarmuuden turvaamiselle. Materiaaliyksikkö vastaa myös puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Erityisasiantuntija osallistuu hallinnonalan materiaalihankintojen ohjaus-, valmistelu- ja seurantatoimiin, materiaalipoliittisten linjausten valmisteluun sekä laatii materiaalipoliittisia selvityksiä ja lausuntoja. Erityisasiantuntija osallistuu materiaalihankintoja koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin yksikön tehtäviin.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkasuhteeseen ei ole muita säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä virkasuhteen tehtäväalaan. Tämän lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Kokemus julkisista hankinnoista, puolustushallinnon tuntemus, kansainvälinen työkokemus, muu kielitaito, kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen asioiden valmisteluun, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan hakijalle eduksi.

Virkasuhde on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3276,44 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 28.2.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-174-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallitusneuvos Tarja Jaakkola p. 0295 140425 ja erityisasiantuntija Sanna Laaksonen p. 0295 140417 (sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)

Helsingissä 5.2.2018
Puolustusministeriö
www.defmin.fi


ERITYISASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE (Puolustusyhteistyöyksikkö)

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, puolustuspoliittisen osaston puolustusyhteistyöyksikköön sijoitettu erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.4.2018–31.7.2020. Virkasuhteessa on kolmen kuukauden koeaika. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Puolustusministeriön tehtävänä on valtioneuvoston osana ja oman hallinnonalansa ohjaajana vastata kansallisesta puolustuspolitiikasta ja kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä. Se vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedellytyksistä. Sen vastuulla on osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan ja Euroopan turvallisuusrakenteisiin vaikuttaminen. Puolustusministeriö vastaa kokonaismaanpuolustuksen koordinoinnista ja kestävästä maanpuolustustahdosta. Se antaa pyynnöstä virka-apua muille viranomaisille.

Puolustuspoliittisen osaston vastuualueena on turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointi. Osasto tuottaa puolustuspolitiikan perusteet ja puolustusvoimille annettavat suunnitteluperusteet. Puolustuspoliittinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat yleistä maanpuolustusvalmiutta, asevelvollisuutta, sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa sekä aseriisuntaa ja -valvontaa.

Puolustusyhteistyöyksikön tehtäviin kuuluvat puolustuspoliittinen valmistelu, kannanmuodostus ja ohjaus. Puolustusyhteisyksikkö vastaa kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä (EU, Nato, Pohjoismaat, muu monenkeskinen ja kahdenvälinen) sekä kansainvälisestä sotilaallisesta kriisinhallinnasta, sotilaallisesta harjoitustoiminnasta ja muusta kansainvälisestä toiminnasta.

Erityisasiantuntija osallistuu kahdenvälisen kansainvälisen puolustusyhteistyön valmisteluun, seurantaan ja edistämiseen, sekä tukee sotilaallista kriisinhallintaa ja EU- ja Nato-asioiden valmistelua ministeriössä.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkaan ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytetään valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja sotilaalliseen kriisinhallintaan. Hyvä englannin kielen taito on tehtävänhoitajalle välttämätöntä.

Hakijalle katsotaan eduksi kokemus turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävistä, muu kielitaito, kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen asioiden valmisteluun, kokemus projektien hallinnasta, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Virkasuhde on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3276,44 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 2.3.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-177-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä antaa yksikön johtaja Otto Saxén p. 0295 140314 ja neuvotteleva virkamies Pete Piirainen p. 0295 140097 (sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Helsingissä 15.2.2018
Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Kysely
«

Auta meitä kehittämään sivustoamme

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

VastaaMyöhemminEi kiitos