PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS

kk
Puolustushallinnossa käynnistettiin vuonna 2012 puolustusvoimien laaja uudistaminen pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman mukaisesti. Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat 8.2.2012. Uudistuksen tavoitteena oli Suomen puolustuskyvystä huolehtiminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Uudistuksella puolustusvoimat sopeutettiin pieneneviin ikäluokkiin ja kasvaviin kustannuspaineisiin samalla ylläpitäen ja kehittäen puolustuksen ennaltaehkäisykykyä. Uudistuksen ratkaisuissa pyrittiin pitkän aikavälin vaikuttavuuteen.

Uudistuksen lähtökohtia olivat puolustusvoimien nykyisten lakisääteisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta.

Uudistus sisälsi merkittäviä rakenteiden ja toimintatapojen uudelleen järjestelyjä sekä puolustusvoimien materiaalihankintojen supistamista ja myöhentämistä. Uudistuksen ensimmäiseen vaiheeseen liittyvät uudelleenjärjestelyt toimeenpantiin vuoden 2014 alussa. Pääosa uudistuksen rakenteiden muutoksista ja uusien toimintaprosessien käyttöönotosta tapahtui vuoden 2015 alussa.

Puolustusvoimien organisaatiota ja toimintatapoja uudistettiin vastaamaan sodan ajan puolustusvoimien mitoitusta ja tehokasta toimintaa sekä suunnitteluperusteeksi annettua resurssitasoa. Puolustusvoimien tukitoiminnot toteutetaan kustannustehokkaammin, hyödyntäen mm. kumppanuusjärjestelyjä. Johtoportaita, joukko-osastoja ja muita toimipisteitä vähennettiin ja tarpeettomista kiinteistöistä sekä toimitiloista luovuttiin.

Puolustusvoimien rauhan ajan rakenne keventyi kolmiportaiseksi kun sotilasläänit ja sotilasläänien esikunnat lakkautettiin sekä johtamisrakenne uudistettiin. Logistiikan toiminnot keskitettiin. Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut koottiin yhteen palvelukeskukseen. Kokonaisuutena hallintoyksiköiden määrä väheni lähes 40 prosenttia.

Henkilöstön kannalta puolustusvoimauudistus merkitsi poikkeuksellisen laajaa muutostilannetta; sen toimenpiteet koskettivat lähes jokaista puolustusvoimissa työskentelevää. Uudistuksen onnistumiselle keskeistä oli henkilöstön vahva sitoutuminen muutoksen läpivientiin. Sitoutumista edesauttoi henkilöstön systemaattinen tukeminen kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla hyvän työnantajan periaatteita noudattaen.

Puolustusvoimauudistuksen rakenteelliset muutokset on toteutettu. Uudistuksessa käyttöön otettu organisaatio ja uudet toimintamallit vakiinnutetaan v. 2015. Puolustusvoimauudistuksen rakenteellisilla ratkaisuilla tavoitellaan vuositasolla n. 130—135 milj. euron pysyviä menosäästöjä vuodesta 2016 alkaen. Vaikka puolustusvoimauudistuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaankin saavuttamassa, on pidemmän aikavälin suurimpana haasteena rahoituksen riittämättömyys puolustusvoimien materiaali-investointeihin vuodesta 2016 alkaen.

Puolustusvoimauudistukseen liittyvät säädösmuutokset

vala IMG 3756 n


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä