Pressmeddelanden 2017

20.12.17 13:00

Omorganiseringen av det frivilliga försvarsarbetet utreddes

En arbetsgrupp tillsatt av försvarsministeriet framför hur den frivilliga försvarsutbildningen kunde omorganiseras så att den militära utbildning som hör till det frivilliga försvaret överförs till försvarsmakten. Enligt förslaget ska Försvarsutbildningsföreningen framöver stödja den militära utbildning som försvarsmakten ger och tillhandahålla sådan beredskaps- och säkerhetsutbildning som främjar de militära färdigheterna.

Omorganiseringen av det frivilliga försvarsarbetet enligt föreslagen modell kommer enligt uppskattning att kräva tilläggsfinansiering till ett belopp av 5,1 miljoner euro samt att personalstyrkan vid försvarsmakten ökas med 40 uppgifter och den utbildning som främjar de militära färdigheterna utvidgas. I utbildningen ska försvarsmaktens vapen och materiel också kunna användas även till annat än skjutningar. Avsikten är även att göra det möjligt för reservisterna att förbättra de grundläggande skjutfärdigheterna med egna vapen.

Målet med omorganiseringen är att öka de lokala truppernas prestanda, förtydliga lagstiftningen samt öka reservisternas engagemang och motivation. Den ledande tanken med omorganiseringen är att trygga den frivilliga verksamheten och säkerställa dess breda bas.

Den arbetsgrupp som försvarsministern tillsatte i oktober 2017 för att klarlägga det frivilliga försvaret lade fram sin utredning till försvarsministern den 20 december 2017. I samband med utredningen ordnades ett diskussionsmöte för berörda kontaktgrupper den 30 november 2017. Efter diskussionsmötet gavs de berörda parterna möjlighet att skriftligen yttra sig om utredningsutkastet.

Försvarsministern förhåller sig positiv till reformen

Försvarsministern ställde sig positiv till utredningen och konstaterade att den föreslagna omorganiseringen beaktar väl de krav som ställdes på utredningsarbetet, i synnerhet de föreslagna möjligheterna att utveckla de lokala truppernas prestationsförmåga, stärka den breda basen av frivilligverksamhet, beakta det frivilliga försvarsarbete som omfattar hela landet samt öka utbildningsansvaret för frivilliga.

Som helhet sett betonade ministern effekterna av den frivilliga försvarsutbildningen som en faktor som ökar samhällets kristålighet och försvarsvilja och som i vår föränderliga omvärld är värd att utveckla.

Försvarsministern beslutar om fortsatta åtgärder under början av året efter att ha hört Försvarsmakten och Försvarsutbildningsföreningen.

Utredningen i sin helhet på finska: Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestäminen (pdf) (541.4 KB)

Ytterligare information ges vid försvarsministeriet av ordföranden för utredningsgruppen, enhetschef Antti Lehtisalo, tfn 0295 140 330


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä