Pressmeddelanden 2017

19.12.17 16:05

Robotbåtarna i Hamina-klassen ska genomgå en grundlig renovering och torpedvapensystem upphandlas för dem.

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 19 december 2017 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att underteckna avtal om grundlig renovering av robotbåtarna i Hamina-klassen.

Försvarsmaktens logistikverk har fått fullmakt att underteckna ett avtal med Patria Aviation Oy, som är den leverantör som har huvudansvaret för den grundliga renoveringen. Den grundläggande renoveringen hänger samman med upphandling av ett torpedvapen från Saab Dynamics Ab. Den grundläggande renoveringens sammanlagda värde är cirka 223 milj. euro. Renoveringens sysselsättande effekt inom landet är sammanlagt ca 300 årsverken.

Upphandlingen av prestationsförmåga i enlighet med försvarsredogörelsen är en del av sjöförsvarets utvecklingsprogram, där den grundliga renoveringen av Hamina-klassen ska säkerställa kontinuiteten i försvarsberedskapen till sjöss på 2020-talet under den tid man avstår från robotbåtarna i Rauma-klassen och tar i bruk korvetterna i Flottilj 2020.

Målet med den grundliga renoveringen är att livscykeln för fartygen i Hamina-klassen ska tryggas fram till år 2035, att fartygens självständiga operationstid ska förlängas samt att förmågan att bekämpa ubåtar och förmågan till egenskydd ska förbättras. Fartygsklassen utrustas med systemet ytavvärjningsrobot 2020, som ska väljas under år 2018. Ytavvärjningsrobotbatteriet och korvetterna i Flottilj 2020 utrustas med samma robottyp.

Det system med lätta torpedvapen som ska upphandlas har planerats särskilt med beaktande av Östersjöns kustförhållanden av skärgårdstyp och det representerar sin sektors modernaste teknik för submarin övervakning och bekämpning. Upphandlingen av systemet med lätta torpedvapen har samordnats med motsvarande anskaffningar hos Försvarets Materielverk (FMV) i Sverige, där leveranserna är schemalagda till åren 2023-2025. För åren 2019-2023 ingås ett låneavtal med FMV gällande torpedsystem.

Materielsamarbetet realiserar försvarsförvaltningens strategiska mål för försörjningsberedskapen och fördjupar det nordiska samarbetet. Avtalet är förenat med en användarutbildning som Svenska marinen genomför och med lån för övningsändamål av de delsystem som FMV levererar så att fartygen och personalen så snart den grundliga renoveringen av fartygen i Hamina-klassen blir klar är redo för operativ verksamhet.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av chefen för materielenheten, Olli Ruutu, tfn 0295 140 410, i fråga om prestationsförmågan vid marinstaben av kommodor Veli-Petteri Valkamo (tfn 0299 303 500), och i fråga om byggandet vid staben för Försvarsmaktens logistikverk av kommodor Veli-Pekka Heinonen, från den 1 januari 2018 av kommodor Simo Laine (tfn 0299 578 500).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä