Skriftliga spörsmål

24.09.12

Försvarsministerns svar på riksdagsledamot Jussi Niinistös/saf skriftliga spörsmål SS 630/2012 rd

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 630/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Niinistö /saf:

Vad har regeringen för avsikt att göra för att kännedomen om möjligheten till vapenfri tjänst ska öka bland de unga män som funderar på beväringstjänst och civiltjänst?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt värnpliktslagen (1438/2007) kan en värnpliktig, som av samvetsskäl vilka grundar sig på övertygelse, förhindras att fullgöra sin värnplikt i vapentjänst, ansöka om vapenfri tjänst. Då befrias han från vapentjänst i fredstid och fullgör sin beväringstjänst i form av vapenfri tjänstgöring.

Enligt lagen ska vapenfri tjänstgöring ordnas så att vederbörandes övertygelse inte råkar i konflikt med tjänstgöringsuppdragen. En vapenfri tjänstepliktig är inte skyldig att i tjänsten bruka vapen eller ammunition, inte heller att öva sig i deras bruk eller att delta i vården av dem. Detsamma gäller andra redskap och annan materiel vars direkta syfte är att förgöra eller skada fienden. I övrigt skiljer sig vapenfri tjänst inte från normal beväringstjänst och tjänstgöring vid repetitionsövningar. Tjänstgöringsuppgifterna för de vapenfria tjänstepliktiga kan variera mellan olika truppförband beroende på omständigheterna.

Försvarsmakten informerar om möjligheten till vapenfri tjänstgöring i samma medier som i fråga om vapentjänst. På motsvarande sätt informeras också om civiltjänstgöring. I den beväringshandbok som delas ut till unga män i uppbådsåldern, på försvarsmaktens webbplats och vid de lektioner som ges i samband med uppbåden presenteras vapenfri tjänstgöring som en alternativ tjänstgöringsform för en sådan värnpliktig vars övertygelse hindrar honom att fullgöra sin tjänstgöring i vapentjänst.

Vapenfri tjänstgöring grundar sig på den värnpliktiges övertygelse. Den värnpliktiges samvetsskäl undersöks inte vid försvarsmakten och inte heller försöker man påverka hans övertygelse. Detsamma gäller dem som söker sig till den tjänstgöring som avses i civiltjänstlagen. Varje värnpliktig, vars övertygelse hindrar vapentjänstgöring, har möjlighet att på åtgärd av försvarsmakten få korrekt och tillräcklig information om de olika alternativen till vapentjänst.

Helsingfors den 24 september 2012

Försvarsminister Carl Haglund


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä