LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal
SPECIALSAKKUNNIG, TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID (resurspolitiska avdelning)

Vid försvarsministeriet kan ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig sökas för tiden 1.3.2018–31.5.2019. Tjänsten är gemensam för ministeriet och placerad vid materielenheten vid försvarsministeriets resurspolitiska avdelning. Tjänsteförhållandet inleds med en prövotid på tre månader. Visstidsanställningen motiveras av ett vikariat.

Resurspolitiska avdelningen svarar för utvecklandet av det militära försvarets resurser inom sektorerna försvarsmaterielpolitik, förvaltningsområdets personalpolitik, fastighets- och miljöpolitik samt dataadministration. Avdelningen svarar också för ärenden som anknyter till styrningen av de bolag som producerar tjänster till försvarsförvaltningen och andra samarbetsparter och för exportkontroll av försvarsmateriel.

Materialenheten leder förvaltningsområdets materialpolitik och styr försvarsförvaltningens projekt som gäller försvarsmateriel samt det internationella samarbetet inom området. Med sin verksamhet skapar materialenheten förutsättningar för tryggandet av det militära försvarets materielbehov och försörjningsberedskap. Materielenheten svarar också för exportkontroll av försvarsmateriel.

Den specialsakkunniga deltar i lednings-, berednings- och uppföljningsåtgärder som gäller förvaltningsområdets materielupphandlingar, beredningen av materielpolitiska riktlinjer samt utarbetar materialpolitiska utredningar och utlåtanden. Den specialsakkunniga deltar i det internationella samarbetet som gäller materielupphandling och i andra uppgifter vid enheten.

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga andra föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet, men för att uppgiften ska kunna skötas med framgång förutsätter vi i praktiken lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänsteförhållandets uppgiftsområde. Utöver detta förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Erfarenhet av offentlig upphandling, kännedom om försvarsförvaltningen, internationell arbetserfarenhet, kunskaper i andra språk än de som nämns i föregående mening, förmåga att självständigt och på eget initiativ bereda ärenden, samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga anses meriterande för den sökande.

Tjänsteförhållandet är placerat i kravnivå 12 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsbaserade lönen är 3276,44 €/månad). Dessutom betalas en individuell lönedel som bestäms utifrån den personliga arbetsinsatsen och som utgör högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. 

Av den som ska utnämnas till tjänsteförhållandet kan med den sökandes samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast 28.2.2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-174-2018). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till Statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Ytterligare upplysningar om uppgiften ger Tarja Jaakkola, regeringsråd, tfn 0295 140425 och Sanna Laaksonen, specialsakkunnig, tfn 0295 140417 (e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@defmin.fi)

Helsingfors den 15 februari 2018
Försvarsministeriet


SPECIALSAKKUNNIG, TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TID (försvarspolitisk avdelning)

Vid försvarsministeriet kan ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig sökas för tiden 1.4.2018–31.7.2020. Tjänsten är gemensam för ministeriet och placerad vid försvarspolitiska avdelningens försvarssamarbetsenhet. Tjänsteförhållandet inleds med en prövotid på tre månader. Visstidsanställningen motiveras av ett vikariat.

Försvarsministeriet har till uppgift att som en del av statsrådet och som ledare för sitt eget förvaltningsområde svara för den nationella försvarspolitiken och internationellt försvarspolitiskt samarbete. Ministeriet svarar för det militära försvarets resurser och för försvarsmaktens verksamhetsbetingelser. På dess ansvar ligger deltagande i internationell krishantering och påverkan på Europas säkerhetsstrukturer. Försvarsministeriet svarar för samordningen av totalförsvaret och för en hållbar försvarsvilja. Ministeriet ger andra myndigheter handräckning på begäran.

Försvarspolitiska avdelningens ansvarsområde är utvärdering av utvecklingen i den säkerhets- och försvarspolitiska omgivningen. Avdelningen utformar grunderna för försvarspolitiken och de planeringsgrunder som ska ges försvarsmakten. Försvarspolitiska avdelningen handlägger ärenden som gäller den allmänna försvarsberedskapen, värnplikten, militär krishantering och fredsbevarande verksamhet samt nedrustning och vapenkontroll.

Till uppgifterna vid enheten för försvarssamarbete hör den försvarspolitiska beredningen, ståndpunktsbildningen och styrningen. Enheten för försvarssamarbete svarar för internationellt försvarssamarbete (EU, Nato, Norden, annat multilateralt och bilateralt försvarssamarbete) samt internationell militär krishantering, militär övningsverksamhet och övrig internationell verksamhet.

Den specialsakkunniga deltar i beredningen, uppföljningen och främjandet av det bilaterala internationella försvarssamarbetet samt stöder militär krishantering och beredningen av EU- och Natoärenden vid ministeriet.

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsten, men för att de uppgifter som ingår i tjänsteförhållandet ska kunna skötas med framgång förutsätter vi högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde. Dessutom förutsätts sökanden ha sådana kunskaper i de inhemska språken som krävs av statstjänstemän. För att du ska kunna sköta uppgiften framgångsrikt önskar vi att du är insatt i finländsk säkerhets- och försvarspolitik, internationellt försvarssamarbete och militär krishantering. Goda kunskaper i engelska är nödvändigt.

Erfarenhet av uppgifter inom säkerhets- och försvarspolitiken, kunskaper i andra språk än de som nämns i de föregående meningarna, förmåga att självständigt och på eget initiativ bereda ärenden, erfarenhet av projekthantering, samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga är meriterande.

Tjänsteförhållandet är placerat i kravnivå 12 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsbaserade lönen är 3276,44 €/månad). Dessutom betalas en individuell lönedel som bestäms utifrån den personliga arbetsinsatsen och som utgör högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. 

Av den som ska utnämnas till tjänsteförhållandet kan med den sökandes samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast 2.3.2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-177-2018). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Ytterligare upplysningar om de uppgifter som ingår i tjänsteförhållandet ger Otto Saxén, enhetschef, tfn 0295 140314 och Pete Piirainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 140097 (e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@defmin.fi)

Försvarsministeriet är en rökfri arbetsplats.

Helsingfors den 15 februari 2018
Försvarsministeriet


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Utredning
«

Hjälp oss att utveckla vår webbplats

Det tar bara några minuter att svara på enkäten.

SvaraSenareNej tack