Försvarets vetenskapliga delegation

Inom försvarsministeriets förvaltningsområde finns försvarets vetenskapliga delegation (på finska förkortat MATINE) för främjande av forskning som stöder det militära försvaret samt säkerhetsforskning (Statsrådets förordning 1018/2009 03.12.2009).

Delegationen har till uppgift att

1. främja forskning som hör till delegationens verksamhetsområde,
2. utgöra sakkunnignätverk för den forskning som hör till delegationens verksamhetsområde,
3. ta initiativ och göra finansieringsframställningar för genomförande av forskningsprojekt och att sörja för uppföljningen av forskningsprojekten och informationen om resultaten,
4. ge utlåtanden i frågor som hör till delegationens uppgifter,
5. utföra andra uppgifter som försvarsministeriet tilldelar den.

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande samt åtta medlemmar som representerar olika vetenskapsområden och ett behövligt antal medlemmar som representerar myndigheterna. Varje medlem har en personlig ersättare.
Medlemmarna representerar naturvetenskaper, tekniska vetenskaper, medicine- och hälsovetenskaper, samhällsvetenskaper samt vid behov andra vetenskaper som är viktiga med tanke på delegationens verksamhetsområde. Myndighetsmedlemmarna representerar försvarsministeriets, inrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, kommunikationsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområden samt vid behov andra förvaltningsområden som anknyter till delegationens verksamhetsområde.

En nätverkande sakkunnig- och samverkansorganisation

Delegationen är genom sin sakkunskap och verksamhet i lokala sektioner en nätverkande organisation för samverkan mellan universiteten, högskolorna, forskningsinstituten, näringslivet och försvarsförvaltningen. Via sakkunnigsektionerna och den lokala sakkunskapen omfattar delegationens nät frivilliga arbetsinsatser av cirka 300 sakkunniga och myndighetsmedlemmar.
Genom verksamheten i delegationens nätverk produceras vetenskaplig information samt både teoretisk och praktisk sakkunskap som kan användas av verksamhetsområdet. När man inkluderar forskningsprojektens personal ingår cirka 400 personer i detta nätverk.

Försvarets vetenskapliga delegation

Försvarsministeriet
PB 31
00131 HELSINGFORS
matine@defmin.fi

Appelqvist, Pekka (prof.)
Generalsekreterare
Telefon: (09) 160 88310
pekka.appelqvist@defmin.fi

Kaijamo, Mika (SVM)
Planeringssekreterare
Telefon: +358 295 140361
mika.kaijamo@defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä