PUOLUSTUSTARVIKKEIDEN VIENTI, SIIRTO, KAUTTAKULJETUS JA VÄLITYS

HUOM! Sähköisen asiointipalvelun päivitetyt lomakkeet (vientilupa-, muutos- ja ennakkotietohakemus) löytyvät lomakkeet -linkin alla. Käytä jatkossa vain päivitettyjä uusia lomakkeita. Yleiset siirtoluvat, joissa vastaanottajina ovat puolustusvoimat tai luotettavuustodistuksen saaneet yritykset, on myös päivitetty tuotekatteiden ja lupaehtojen osalta. Päivitetyt luvat ovat voimassa 21.6.2017 alkaen. Kyseisiä lupia koskevat vanhat rekisteröitymiset ovat voimassa sellaisinaan eikä niitä tarvitse uusia.


Puolustustarvikkeiden vientiin, siirtoon, kauttakuljetukseen ja välitykseen tarvitaan aina valtioneuvoston tai puolustusministeriön lupa. Vienti-, siirto-, ja kauttakuljetuslupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lupa harkitaan tapauskohtaisesti. Lupa myönnetään, jos se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan mukaista eikä vaaranna Suomen turvallisuutta. Lupaharkinnassa Suomi noudattaa Euroopan unionin yhteistä kantaa (2008/944/YUTP). Lisäksi luvan saamisen edellytyksenä on luotettava selvitys tavaran lopullisesta käyttäjästä.

Puolustustarvikkeiden vientiä, siirtoa, kauttakuljetusta ja välitystä säätelee kansallinen lainsäädäntö:

Laki puolustustarvikkeiden viennistä 282/2012

Puolustustarvikkeet on lueteltu Euroopan unionin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa.

Tarvittaessa puolustusministeriöltä voi pyytää kirjallista puolustustarvikemäärittelyä.

Hakumenettely on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen varsinaista vientiä/siirtoa.


Sähköisen hakemuslomakkeen lopussa on hakemuksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet. Tähän on koottu erityisesti huomioitavia asioita lupia haettaessa.

Ohjeita lupien hakijalle

Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ohje sähköisen asiointipalvelun käytöstä

Linkki lomakkeisiin

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä