Pressmeddelanden 2005

16.03.05 13:50

Verkställigheten av 2004 års säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse

Försvarsminister Seppo Kääriäinen lade 16.3.2005 fram sitt beslut om verkställigheten av 2004 års säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse för försvarsutskottet och finansutskottets säkerhets- och försvarsdelegation, med beaktande också av det av statsrådet 10.3.2005 fattade rambeslut för statsfinanserna som fastställts för åren 2006-2009.En stor historisk strukturförändring

Den totallösning som gäller verkställigheten av redogörelsen är en av de största strukturella förändringar som försvarsmakten blivit föremål för sedan slutet av andra världskriget. Försvarsmaktens nya lednings- och förvaltningssystem träder i kraft 1.1.2008, varvid huvudstabens personalstyrka halveras och dess uppgifter ses över. Staberna för armén och marinen placeras enligt det redan tidigare fattade beslutet utanför huvudstadsregionen, arméns i S:t Michel och marinens i Åbo. Försvarsområdena läggs ner och antalet militärlän halveras. Garnisonsstrukturen samt depå- och upplagsnätet rationaliseras kraftigt. Också försvarsmaktens utvecklingsprogram och anskaffningar samt övriga omkostnader blir föremål för åtgärder. Partnerskapsprojekten fortsätts som en del av den behärskade strukturförändringen. De lösningar som nu skall genomföras är till sin natur sådana att de bringar verksamheten och ekonomin i balans.

Rationaliseringsåtgärderna sätts i gång nu, eftersom problemen i annat fall hopar sig med den påföljd att det i framtiden behövs ännu längre gående lösningar. Målsättningen för de strukturella åtgärderna är att omkostnaderna skall bibehållas på 2004 års nivå med årliga inbesparingar om i medeltal 50 milj. euro vilka inriktas på utvecklingsprojekten. Utöver detta är det nödvändigt att täcka det tillägg på 20-40 milj. euro som de rambeslut vilka fattats efter att redogörelsen blev färdig och andra nya kostnadstryck medfört. Detta förutsätter bestående inbesparingar i utgifterna för personal och fastigheter. Eftersom de strukturella rationaliseringsåtgärderna börjar verka först med några års fördröjning minskas tillväxttrycket hos försvarsmaktens omkostnader åren 2006 och 2007 genom interna åtgärder som gäller prioritering av funktioner och genom att fortsätta strukturförändringen.

Försvarsförvaltningen minskar i enlighet med redogörelsens riktlinjer den avlönade personalens storlek med 1200 årsverken fram till år 2012. De nya utvecklingsprojekten tilldelas 500 årsverken. De lösningar som gäller personalen genomförs med iakttagande av god arbetsgivarpolitik och med fullt utnyttjande av civilpersonalens pensionsavgång, medan uppsägningar undviks. I samband med dessa åtgärder har försvarsminister Kääriäinen 1.2.2005 fattat beslut om förbud att besätta tjänster och uppgifter inom försvarsförvaltningen.

Nedläggningar och sammanslagningar

Helsingfors Luftvärnsregemente i Hyrylä och Savolaxbrigaden i S:t Michel läggs ner fr.o.m. 1.1.2007. Kotka kustområde läggs ner 1.1.2007, varvid en del av dess funktioner ansluts till Finska vikens Marinkommando och Reservofficersskolan. Utgångspunkten för den fortsatta planeringen är att minst två truppförband läggs ner före 1.1.2009. I samband härmed skall huvudstaben före 1.9.2007 utreda utvecklingsmöjligheterna för arméns vapenslagsskolor samt marinens och luftvapnets utbildningsorganisationer.

När det gäller utvecklandet av garnisonsstrukturen är avsikten att genom försvarsförvaltningens egna åtgärder minska de regionala och lokala olägenheter som nedläggningen av truppförbanden medför, när nya organisationer grundas eller de nuvarande omorganiseras. I samband härmed gör huvudstaben före början av maj 2005 en framställning till försvarsministeriet om inrättandet av Ledningssystemcentralen 1.1.2007. Utgångspunkten för planeringen bör vara att en del av Ledningssystemcentralens funktioner placeras i S:t Michel.

Genom att administrativt sammanslå depåer och inrättningar skapas starka systemdepåer. På grund av detta sammanslås pansardepån i Tavastehus och transportdepån i Nokia samt vapendepån i Etseri, pionjärmaterieldepån i Parkano, pionjärmaterieldepån i Keuruu och sjukvårdsmaterieldepån i Ilmola. Vapendepåerna i Lievestuore, Toivakka och Kuopio sammanslås, likaså signalmaterieldepån i Lyly och Elektronikanstalten i Riihimäki. Dessa administrativa sammanslagningar skall träda i kraft 1.1.2008.

Upplagsverksamheten koncentreras så att också enskilda upplagsområden kan läggas ner. Arméns nuvarande upplagsområden skall minskas med mer än hälften före 1.1.2008. Med hjälp av de åtgärder som gäller depåerna och upplagen kan målet för inbesparing av ca 270 årsverken nås.

Utvecklandet av staben för försvarsmaktens materielverk fortsätts. Stabens styrka bedöms minska med ca 100 personer före början av år 2010. Dessutom inbesparas ytterligare 150 årsverken vid depåerna. De inbesparingar som gäller depåerna och upplagen uppgår härvid sammanlagt till 520 årsverken.

Försvarsministeriet sänder ännu i mars försvarsmakten ett styrningsbrev gällande verkställigheten av 2004 års säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Där ges detaljerade anvisningar om de åtgärder som bör vidtas på förvaltningsområde med beaktande av redogörelsen.

Närmare uppgifter om verkställigheten av redogörelsen ger informationsdirektör Jyrki Iivonen (tfn 09 – 160 88200 eller 050 – 568 0553).

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä