Kirjalliset kysymykset

25.04.2018

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Markku Pakkasen/kesk kirjalliseen kysymykseen KK 122/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen EU:n tarjoamasta mahdollisuudesta sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseen Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Markku Pakkanen /kesk näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 122/2018 vp:

Onko valtatie 6 sotilaallisen liikkuvuuden kannalta niin merkittävä tie, että se voidaan sisällyttää osaksi sotilaallisiin kuljetuksiin soveltuvaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa

ja

onko hallitus valmistautunut siihen, että näihin kohteisiin suunnattua mahdollista lisärahoitustukea voidaan hyödyntää esimerkiksi valtatiellä 6 sijaitsevan Kymijoen ylittävän Keltin sillan korjaukseen?


Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:


EU:n vireillä olevien sotilaalliseen liikkuvuuteen liittyvien toimien tarkoituksena on mahdollistaa joukkojen ja niiden materiaalin nopeat siirrot EU:n jäsenvaltioiden välillä, mutta tehostaa myös joukkojen lähettämistä EU:n kriisinhallintaoperaatioihin. Toimet ovat osa EU:n puolustusyhteistyön kehittämistä. Toimien tarkoituksena on poistaa EU:sta lainsäädännöllisiä, hallinnollisia ja rakenteellisia joukkojen ja niiden materiaalin liikkuvuuden esteitä. Liikenneinfrastruktuurin osalta kartoitetaan, minkä verran yleiseurooppalaisen TEN-liikenneverkon (Trans-European Transport Networks in Europe, TEN-T) tekniset ominaisuudet rajoittavat sotilaallista liikkuvuutta. Sotilaskäytön liikenneverkolle asettamia vaatimuksia on selvitetty mm. Pohjanmeren-Itämeren liikennekäytävää koskevassa pilottihankkeessa. Raskas ja suurikokoinen sotilaskalusto edellyttää selvitysten mukaan liikenneinfrastruktuurilta merkittävästi järeämpiä ja kalliimpia teknisiä ratkaisuja kuin mikä riittäisi siviililiikenteelle.

Komission tarkoituksena on vuoden 2018 loppuun mennessä selvittää, miltä osin yleiseurooppalaisen TEN-liikenneverkon tekniset vaatimukset ovat riittämättömiä sotilaskuljetuksille. Vuoteen 2019 mennessä komissio aikoo määritellä sotilaallisiin kuljetuksiin soveltuvat Euroopan laajuisen TEN-liikenneverkon osat. Niiden investointitarpeita arvioitaessa kartoitetaan erityisesti hankkeet, jotka hyödyttävät sekä sotilaallista että siviilikäyttöä. Hankkeista on tarkoitus laatia priorisoitu lista. Komissio aikoo ottaa huomioon mahdollisen lisärahoitustuen näille hankkeille seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Tässä vaiheessa ei ole mahdollista arvioida, voisiko valtatie 6 kuulua komissiossa laadittavana olevaan sotilaallisiin kuljetuksiin soveltuvaan Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. Myös mahdollisuus lisärahoitustukeen esimerkiksi valtatien 6 Keltin sillan korjaukseen on arvioitavissa myöhemmin. Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa asian jatkovalmistelun etenemistä EU:ssa. Komissio antanee toukokuussa 2018 ehdotuksen uudeksi, vuonna 2021 alkavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi, jossa asiaan saadaan lisäselvyyttä.

 

Helsingissä  25  päivänä huhtikuuta 2018

 

Puolustusministeri Jussi Niinistö


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä