Kirjalliset kysymykset

20.11.2017 15:41

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Markus Mustajärven/vas kirjalliseen kysymykseen KK 479/2017 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen puolustusministeriön Turvallisuuskomitean salaisesta asiantuntijaryhmästä

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Markus Mustajärven /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 479/2017 vp:

Millä perusteella puolustusministeriön Turvallisuuskomitean asiantuntijaryhmä on määrätty salaiseksi, aiotaanko työryhmän jäsenet julkistaa sekä mihin toimiin vastuuministeri ryhtyy, jotta Turvallisuuskomitea ei enempää heikennä kansalaisten turvallisuudentunnetta?Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:Puolustusministeriön yhteydessä toimii Turvallisuuskomitea, joka avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä. Turvallisuuskomitean tehtävistä on säädetty Turvallisuuskomiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (77/2013). Asetuksen 2 §:n mukaan komitean tehtävänä on muun muassa avustaa kokonaisturvallisuuden hallintaan tähtäävässä varautumisessa ja varautumisen yhteen sovittamisessa sekä seurata ja arvioida Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ympäristön ja yhteiskunnan muutosten vaikutuksia kokonaisturvallisuuden järjestelyihin. Tehtävänsä toteuttamiseksi komitea voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita kokonaisturvallisuuteen liittyvissä asioissa ennakoivaa varautumista koskevien laajojen ja tärkeiden asiakokonaisuuksien yhteensovittamista koskevista kysymyksistä.

Turvallisuuskomitea toteuttaa tehtäväänsä eri tavoin.  Muun ohella komitea esittää vuosittain raportin yhteiskunnan turvallisuudesta tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiselle kokoukselle.  Raportti valmistellaan laaja-alaisesti ja se käsittää myös turvallisuusympäristön muutosta ennakoivia osia.  Turvallisuuskomitean sihteeristön kokoaman asiantuntijaverkoston arvioita huomioidaan osana ennakoivaa varautumista koskevaa raportointia.  Asiantuntijaverkostoon kuuluu tutkimuksen, elinkeinoelämän ja median sekä viranomaistoiminnan asiantuntijoita. Asiantuntijaverkoston asiantuntijoiden esittämät arviot eivät luonnollisesti sellaisinaan päädy Turvallisuuskomitean raportteihin. Monivaiheisessa prosessissa arvioidaan erikseen, miltä osin niissä esitettyjä näkemyksiä on syytä huomioida raporttien ja analyysien ennakoivaa varautumista koskevissa osissa.

Julkisuudessa esillä ollut asiantuntijaryhmän vaaleihin vaikuttamista koskeva niin sanottu työpaperi on todellakin vain työpaperi, johon on kirjattu niitä mahdollisia vaikuttamistapoja, joita asiantuntijaverkoston piirissä nousi esille. Näitä vaikuttamistapoja ei asiakirjassa ole tarkemmin analysoitu. Julkisuudessa erityisesti esille nostetut asiakirjassa mainitut vaikuttamistavat saattavat edustaa ainoastaan yksittäisen asiantuntijan näkemyksiä.  Kun ennakoivassa varautumisessa on syytä arvioida ja tuoda esille myös epätodennäköisiä mahdollisuuksia, asiantuntijaverkostossa on voitava vapaasti tuoda julki erilaisia näkemyksiä. Asiakirjassa ei kuitenkaan ole kyse Turvallisuuskomitean raportista vaan verkostossa esitettyjen asiantuntija-arvioiden koosteesta.

Turvallisuuskomitea arvioi itse, mitä tietoa se katsoo voivansa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla julkistaa ja mitä tietoa se puolestaan joutuu pitämään salassa. Viime kädessä Turvallisuuskomitean tässä suhteessa tekemät päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistaviksi.

Turvallisuuskomitea ei käsitykseni mukaan ole heikentänyt kansalaisten turvallisuudentunnetta. Päinvastoin on pidettävä kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta hyvänä, että kansalaiset tietävät turvallisuusympäristöä ja sen muutoksia arvioitavan jatkuvasti myös ennakoivan varautumisen näkökulmasta.


Helsingissä 20.11.2017


Puolustusministeri Jussi Niinistö


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä