Kirjalliset kysymykset

01.02.2019

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Ville Vähämäen /ps kirjalliseen kysymykseen KK 571/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Kainuun prikaatin sisäilmaongelmista

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Ville Vähämäki /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 571/2018 vp:

Mitä toimenpiteitä on jo nyt tehty Kainuun prikaatin sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi,

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta Kainuun prikaatin sisäilmaongelmat ratkaistaan ja varusmiehille taataan jatkossa terveydelle turvalliset tilat suorittaa asepalvelus?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Puolustusvoimien tavoitteena on, että sen Senaatti-kiinteistöiltä käyttöönsä vuokraamat toimitilat ovat käyttötarkoitukseen sopivia, käyttäjilleen turvallisia ja terveellisiä. Tavoitteeseen pyritään ennen muuta ennaltaehkäisevillä toimilla kuten hyvällä kiinteistönhoidolla, siivouksella ja teettämällä vuosittain kuntoarvioita. Niiden perusteella pitkäntähtäimen kunnossapito-ohjelma voidaan kohdistaa oikeisiin kohteisiin. Myös korjauksia tehdään ennakoivasti. Tavoitteeseen pääsy edellyttää kaikkien toimijoiden välistä yhteistyötä.

Kainuun prikaatissa (KAIPR) kasarmien sisäilmatasot ovat jatkuvassa seurannassa havainnoin ja tarvittaessa mittauksin. Seurantaa ja tarkastuksia tekevät niin rakennuksen omistaja ja ylläpitäjä kuin Puolustusvoimat tilojen vastuullisena käyttäjänä. Puolustusvoimat reagoi selvittämällä havaitut epäilyt. Vain osa puolustusvoimien kasarmirakennusten sisäilmaongelmista on seurausta rakennuksen tai tilan kosteusvauriosta ja rakenteissa esiintyvistä homeista tai muista mikrobeista. Huono sisäilma voi aiheutua myös varusteiden kuivattamisesta tuvissa. Muita yleisiä syitä ovat ilmanvaihdon riittämättömyys tai toimimattomuus, huono siisteys, pölyisyys, ulkoilmasta kulkeutuvat mikrobit ja siitepöly.

KAIPR:ssa on viisi kasarmia, jotka ovat valmistuneet vuosina 1961 – 1998. Kasarmit on peruskorjattu tai perusparannettu vuosien 1998 - 2003 välisenä aikana. Kasarmien kunnossapitoon on vuosina 2009 – 2018 käytetty yhteensä noin 8 000 000 euroa. Vuodelle 2019 on suunniteltu töitä noin 1 480 000 euron arvosta. Viime vuosien aikana kasarmeihin on kohdistunut useita merkittäviä korjauksia, joilla on vaikutusta sisäilman laatuun.

Kasarmien sisäilmaa on tutkittu säännöllisesti, eikä mitään sellaista oleellista ongelmaa ole havaittu, minkä vuoksi rakenteisiin olisi jouduttu tekemään välittömiä korjauksia. Rakennuksia huolletaan Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimesta säännöllisesti huolto-ohjelman mukaisesti. Kasarmeissa on lisäksi tehty omistajan toimesta ilmanvaihdon parannustoimenpiteitä.

KAIPR on keväällä 2018 listannut rakennukset, joissa on ollut epäilyksiä sisäilman laadun suhteen. Havaintojen perusteella KAIPR:n autokoulun, kuljetuskeskuksen ja vanhan autohuoltolan rakennukset on asetettu käyttökieltoon ja toiminta siirretty väistötiloihin. Näiden rakennusten vuokrasopimukset on irtisanottu ja ne tullaan joko purkamaan tai peruskorjaamaan. Muissa rakennuksissa ei ole todennettu sisäilmaongelmia.

Puolustushallinnon rakennuslaitos ottaa sisäilmapainotteisen rakennusten katsastusmallin käyttöön vuonna 2019. Sen tuloksena rakennuskannan sisäolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä saadaan ajantasainen tilannekuva.

KAIPR:n sisäilmatyöryhmä kokoontuu joka toinen kuukausi, jolloin kaikki saadut havainnot käsitellään ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Kasarmeja koskien on tullut yksi sisäilmailmoitus vuonna 2016. Tutkimuksissa todettiin, että varusmiehet olivat päässeet muuttamaan tuloilman säätöjä. Muita tutkimuksiin johtavia havaintoja ei ole ollut.

Varusmiehet on KAIPR:ssa opetettu omilla toimillaan osallistumaan hyvän sisäilman ylläpitoon, mm. siistimällä majoitustilat ja kuivaamalla varusteensa oikeaoppisesti. Varusmiehiä on kehotettu tuomaan sisäilmahavaintonsa henkilökunnan ja sisäilmatyöryhmän tietoon ja aiheesta tuotettua mikroelokuvaa on esitetty varusmiehille saapumiserästä 1/2019 alkaen. Myös Sotilaslääketieteen keskuksen Kajaanin terveysasema seuraa hengitystieoireiluja vastaanotolla käyntien yhteydessä. Mitään merkittäviä yksikkö- ja tupakohtaisia tilastollisia poikkeamia ei ole havaittu. Varusmiehiä on myös ohjeistettu sairastelun jatkuessa hakeutumaan terveysaseman vastaanotolle, josta heidät voidaan ohjata asiaankuuluviin hoitotoimenpiteisiin.

Helsingissä 1.2.2019

Puolustusministeri Jussi Niinistö


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä