Kirjalliset kysymykset

24.09.2018 16:17

Vastaus kansanedustaja Arto Satosen/kok kirjalliseen kysymykseen KK 342/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Suomen huoltovarmuuden huomioinnista Nordic Combat Uniform System – järjestelmän tarjouskilpailussa

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arto Satosen/kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 342/2018 vp:

Miten hallitus on ottanut huomioon kilpailutuksessa Suomen huoltovarmuuteen vaikuttavat tekijät, kuten tekstiilin valmistuksen turvaamisen Suomessa ja

mikä tulee olemaan Nordic Combat Uniform -järjestelmän kotimaisuusaste?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Pohjoismainen taisteluasujärjestelmä (Nordic Combat Uniform, NCU) on ollut NORDEFCO-yhteistyön puitteissa tapahtuvan pohjoismaisen työryhmän valmistelussa vuodesta 2016. Taisteluasujärjestelmä on tarkoitus hankkia Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan puolustusvoimille. Suomessa NCU-taisteluasujärjestelmän vaatetusta kohdennetaan puolustushaarojen tärkeimmille taistelujoukoille.

Hanke on tällä hetkellä tarjouspyyntövaiheessa. Tarjouspyyntö lähetettiin kesällä 2018 esikarsinnan eli osallistumishakemusten kautta valituille yrityksille. Tarjouksien jättöaika on alkusyksystä 2018. Ensimmäiset neuvottelukierrokset on tarkoitus käydä vuoden 2018 lopulla ja toinen syksyllä 2019. Hankintapäätös odotetaan tehtävän loppuvuodesta 2020.

Taisteluasujärjestelmän tekniset vaatimukset on määritelty neljän Pohjoismaan kesken perustuen yhteisesti määriteltyihin käyttäjävaatimuksiin. Voittaneen tarjoajan kanssa solmitaan seitsemän vuoden puitesopimus. Jokainen maa solmii oman puitesopimuksensa. Kilpailutus toteutetaan Norjan lainsäädännön mukaan.

Taisteluasujärjestelmän hankintaan sovelletaan julkista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettua direktiiviä (2009/81/EY) siten kuin se on implementoitu Norjan lainsäädäntöön. Päätöksentekoperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousten vertailuperustana on taisteluasujärjestelmän tekninen suorituskyky ja hinta.

Kaikissa puolustusvoimien hankinnoissa periaatteena on tehokas kilpailuttaminen. Hankintojen lähtökohta on kokonaistaloudellinen edullisuus ja tarjoajien tasapuolinen ja luottamuksellinen kohtelu. Hankintoja ei voida ohjata kotimaahan esimerkiksi työllisyyspoliittisin syin eikä muullakaan hankinnan kohteen välittömästä arvioinnista erillään olevalla perusteella. Arviointiperusteiden tulee lisäksi olla objektiivisia ja syrjimättömiä.

Huoltovarmuudelliset näkökohdat ovat esillä tarjouspyyntöasiakirjoissa. Asiakirjat sisältävät vaatimuksia, joissa valittu toimittaja muun muassa sitoutuu toimittamaan taisteluasujärjestelmän lisäksi siinä käytettäviä materiaaleja ja tarvikkeita koko seitsemän vuoden sopimuskauden ajan. Vaatteiden huolto hoidetaan Puolustusvoimien omalla vaatetuskorjaamolla.

Pohjoismainen taisteluasujärjestelmä on hankkeena edelleen kesken, joten hankinnan kotimaisuusastetta ei ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida.


Helsingissä 24.9.2018

Puolustusministeri Jussi Niinistö

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä