Tiedotteet 2007

13.09.2007 13:25

Toiminnan tason palauttamisen puolustusbudjetti vuodelle 2008

Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja 2 425,7 milj. euroa, missä on lisäystä 190,1 milj. euroa (8,5 %) kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

 

Puolustusministeriön pääluokan menojen osuus ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä jää vuonna 2008 alle 1,3 prosentin kuten myös kuluvana vuonna. Pääluokan määrärahojen osuus valtion kaikista määrärahoista on noin 5,4 % (v. 2007 noin 5,5 %). Hallinnonalan henkilöstön kokonaismääräksi arvioidaan talousarviovuonna 16 700 henkilötyövuotta, missä on vähennystä vuoden 2007 talousarviossa esitettyyn verrattuna 410 henkilötyövuotta.


Talousarvioesityksen lähtökohdat

Suomen puolustuksen päämääränä on kaikissa tilanteissa taata maan itsenäisyys sekä turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja valtiojohdon toimintavapaus. Suomen puolustuskyky mitoitetaan siten, että koko maata puolustetaan. Tätä varten ylläpidetään yleistä asevelvollisuutta ja puolustus rakentuu alueellisen puolustusjärjestelmän pohjalle. Kehittämällä sotilaallista yhteensopivuutta jatketaan valmiuksien luomista kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön erilaisissa kriisitilanteissa. Puolustuksen kehittämisen lähtökohtana on kansallinen puolustus, joka mahdollistaa liittoutumisen.


Talousarvioesityksen perustelujen uudistaminen

Talousarvioesityksen perustelujen sisältöä ja esittämistapaa on uudistettu tavoitteena antaa aiempaa parempi pohja talousarviossa tapahtuvalle päätöksenteolle. Tulostavoitteiden esittämistapaa talousarvioesityksessä on tähän liittyen kehitetty valtionhallinnon tulosohjauksen periaatteiden mukaisesti siten, että sekä puolustusministeriön hallinnonalaa että yksittäisiä virastoja koskevat tulostavoitteet muodostavat talousarvioesityksessä selkeän tulostavoitehierarkian.

Talousarvioesityksessä on asetettu edellä mainituista lähtökohdista vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon pohjalta puolustusministeriön toimialaa koskevat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet puolustuspolitiikalle, valtakunnan sotilaalliselle puolustamiselle, yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiselle ja osallistumiselle sotilaalliseen kriisinhallintaan.

Sotilaallisen maanpuolustuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella olemassa olevien ja kehitettävien suorituskykyjen kautta. Talousarvioesityksessä on tältä pohjalta asetettu valtakunnan sotilaallisen puolustamisen osalta suorituskykytavoitteet tilannekuvalle, aluevalvonnalle ja valmiudelle. Sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn arvioinnissa käytettäviä menetelmiä kehitetään edelleen, jotta niitä voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti myös tulosohjauksessa.


Puolustusvoimien toimintamenot

Puolustusvoimien toimintamenoihin esitetään määrärahoja yhteensä 1 411,5 milj. euroa, josta palkkausmenojen osuus on 723,0 milj. euroa (51 %). Toimintamenomäärärahoissa on edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä 54,5 milj. euroa (4,0 %). Lisäys johtuu pääosin toiminnan tason palauttamisesta vuoden 2005 tasolle, selontekoon sisältyvistä rakennemuutoksista, puolustushallinnon kiinteistöuudistuksen menoista, asevelvollisten terveystarkastuksista, kotimaan kriisinhallintamenoista ja kustannustason tarkistuksista.


Puolustusvoimien henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen mukautetaan palvelemaan tehtävien toteuttamista ja puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä. Ikäluokasta koulutetaan kaikki varusmiespalvelukseen terveydentilansa puolesta sopivat miehet. Kertausharjoituksissa koulutetaan 25 000 reserviläistä (kuluvan vuoden tavoite 5 000). Yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa kehitetään edelleen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden turvaamiseksi.


Puolustusmateriaalihankinnat

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään määrärahoja 669,5 milj. euroa, missä on lisäystä 88,6 milj. euroa (15,3 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys aiheutuu välttämättömistä varaosahankinnoista ja tilausvaltuuksien menojen ajoittumisesta eri vuosille. Esitetystä määrärahasta 557,4 milj. euroa aiheutuu aikaisemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien maksuista, 28,6 milj. euroa uuden tilausvaltuuden vuoden 2008 maksuosuudesta, 62,7 milj. euroa muista puolustusmateriaalihankinnoista ja 20,8 milj. euroa indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvista menoista.

Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen uusi tilausvaltuus (PVKEH 2008) on yhteismäärältään 109,45 milj. euroa vuosille 2008 – 2011. Tilausvaltuuden hankkeilla pyritään parantamaan puolustusvoimien integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän sekä torjuntahävittäjäkaluston tarjoamaa suorituskykyä.

Vuoden 2008 talousarvioesitys sisältää lisäksi 31 milj. euron määrärahan käytettyjen Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden hankinnasta sekä koneiden modifioinnista aiheutuviin menoihin.


Sotilaallinen kriisinhallinta

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään 48,2 milj. euroa. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja koskeva osuus 56,4 milj. euroa sisältyy ulkoasiainministeriön pääluokkaan. Joukot toimivat vuonna 2008 Kosovossa, Afganistanissa ja Bosnia-Hertsegovinassa. Libanonin operaatio päättyy vuoden 2007 lopulla ja sen kalusto evakuoidaan vuoden 2008 aikana.

Lisätiedot:

Kansliapäällikkö Kari Rimpi, puh. (09) 160 88101

Ylijohtaja Eero Lavonen, puh. (09) 160 88107

Talousjohtaja Timo Norbäck, puh. (09) 160 88240


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä