Tiedotteet 2013

07.05.2013 08:00

Selvitys Jehovan todistajien asepalveluksesta valmistunut

Ministeri Carl Haglund nimitti 27.9.2012 professori Jukka Kekkosen Helsingin yliopistosta selvitysmieheksi arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee Jehovan todistajien vapauttamista asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimeksiantona oli vertailla puolustusministeriön 2007 asettaman toimikunnan mietinnössä esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Vertailussa tuli arvioida, kuinka korvaava palvelus voitaisiin liittää perustuslain yhdenvertaisuuteen ja samalla maanpuolustusvelvollisuuteen. 
Nyt valmistuneessa selvityksessä tehdyt ratkaisuehdotukset perustuvat demokraattisen oikeusvaltion perusperiaatteisiin ja arvoperustaan, joita sovelletaan laajassa yhteiskunnallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa. Selvityksessä todetaan, että yksinkertaisia ratkaisuja ei ole, vaan lopputulos kansalaisten perusoikeuksien ja velvollisuuksien välisestä suhteesta on kokonaisharkinnan tulos, jota on tarvittaessa voitava tarkastella uudelleen.
Nykytilannetta ei professori Kekkosen mukaan voida pitää täysin tyydyttävänä. Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden näkökulmasta ongelmallista on, että Jehovan todistajat on asetettu muihin vastaavan tasoisiin vakaumuksiin nähden parempaan asemaan. Nykytilanteen säilyttämisen ohella professori Kekkonen esittää selvityksessä kolme perusteltua vaihtoehtoa tilanteen ratkaisemiseksi. Selvityksessä korostetaan, että minkä tahansa vaihtoehdon valinta edellyttää huolellista jatkovalmistelua ja laajaa keskustelua.
Ensimmäinen vaihtoehto edellyttää perustuslain maanpuolustusvelvollisuutta koskevan säännöksen uudelleen kirjoittamista siten, että perustuslakiin kirjataan kansalaisten yleinen velvollisuus palvella isänmaataan ja sen laillista yhteiskuntajärjestystä siten kuin laissa säädetään. Siviilipalveluksella ei olisi käsitteellistä kytkentää maanpuolustusvelvollisuuteen, jolloin Jehovan todistajat voisivat suorittaa sen ilman, että he kokisivat palveluksen vakaumuksensa vastaiseksi.
Toinen vaihtoehto perustuisi palveluskelpoisuusluokituksen ja siihen perustuvan käytännön muuttamiseen kansainvälisten esimerkkien mukaisesti, jolloin nykyistä pienempi osa ikäluokasta suorittaisi tosiasiallisesti asepalveluksen tai vaihtoehtoisen palveluksen. Professori Kekkonen ei kuitenkaan pidä tätä vaihtoehtoa hyvänä siihen liittyvien rajanvetoa koskevien ongelmatilanteiden, yhdenvertaisuuden ja ennakoimattomuuden kannalta.
Kolmas vaihtoehto olisi vapautuslain soveltamisalan laajentaminen koskemaan kaikkia Jehovan todistajien vakaumuksen vahvuisia vakaumuksia, mikä vastaisi myös kansainvälisten ihmisoikeuselinten linjauksia. Ratkaisu edellyttäisi vakaumuksen tutkintamenettelyn käyttöönottoa. Vakaumuksen olisi perustuttava tiukkoihin ja riittävän objektiivisesti määriteltäviin kriteereihin. Sen tutkinnan voisi suorittaa esimerkiksi oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava tutkintaelin. Aikaisemmat kokemukset vakaumuksen tutkinnasta tulisi hyödyntää kehitettäessä järjestelmää, joka takaa mahdollisimman objektiivisella ja todennettavalla tavalla kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun. 

Selvitys Jehovan todistajien vapauttamista asepalveluksen suorittamisesta koskevasta lainsäädännöstä

Lisätietoja selvityksestä antavat professori Jukka Kekkonen, p. 09-1912 2625 tai 050 525 5652 ja puolustusministeriön viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. 0295 140 120.
 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä