Tiedotteet 2013

16.09.2013 11:30

Vuoden 2014 puolustusbudjetti

Vuoden 2014 puolustusbudjettiin sisältyy merkittäviä hallitusohjelmaan perustuvia menosäästöjä, jotka muodostuvat pääosin puolustusvoimien toimintamenoihin ja materiaalihankintoihin kohdistetuista hallinnonalakohtaisista säästöistä ja ns. konsernisäästöistä. Kaikki nämä meno-säästöt perustuvat aiemmin tehtyihin päätöksiin. Niiden yhteismäärä on vuonna 2014 kehyksen piiriin kuuluvien menojen osalta 65 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2013.

Toiminnan painopiste on vuoteen 2015 mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanossa. Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Tavoitteena on organisaation ja toimintaperiaatteiden muutoksella mahdollistaa tasapainoinen puolustusbudjetti, jossa puolustuskyvyn kehittämiseen ja ylläpitoon voidaan kohdentaa riittävät resurssit.

Vuosi 2014 on vielä siirtymäkautta, jolloin puolustushallinto jatkaa välittömiä sopeuttavia toimenpiteitä, joilla aikaansaadaan menosäästöjä, hallitaan sisäisiä menopaineita ja katetaan puolustusvoimauudistuksen toimeenpanosta aiheutuvat lisäkustannukset. Tämän vuoksi puolustusvoimien toimintaa jatketaan väliaikaisesti alennetulla tasolla ja merkittävä osa määrä-rahaleikkauksista joudutaan kohdistamaan suunniteltuihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Hallinnonalan määrärahat ja henkilöstö

Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja 2 751 milj. euroa. Tästä on kehykseen kuuluvia menoja 2 413 milj. euroa ja kehyksen ulkopuolisia arvonlisäveromenoja 338 milj. euroa.

Menojen yhteismäärä on 125 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2013 varsinaisessa talousarviossa. Vähennys aiheutuu pääosin edellä mainituista menosäästöistä sekä puolustusvoimien tilausvaltuuksien maksatusten siirroista myöhemmille vuosille.

Vuoden 2014 talousarvioesityksessä esitettävistä uusista ja aiemmin myönnetyistä puolustusvoimien tilausvaltuuksista aiheutuu vuodelle 2014 menoja yhteensä 637 milj. euroa ja talousarviovuoden jälkeisille vuosille määrärahasitoumuksia 1 142 milj. euroa.

Puolustusministeriön pääluokan menojen osuus ennustetusta bruttokansantuotteen määrästä on 1,36 % ja alempi kuin edellisenä vuonna (v. 2013 1,47 %).

Puolustusministeriön pääluokan määrärahojen osuus kaikista valtion budjettitalouden määrärahoista on myös alenemassa ja vuonna 2014 se on 5,1 % (v. 2013 5,3 %).

Hallinnonalan henkilötyövuosimääräksi arvioidaan ensi vuonna 14 790 henkilötyövuotta, missä on vähennystä kuluvaan vuoteen verrattuna 260 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin puolustusvoimauudistuksesta.

Puolustusvoimien toimintamenot

Puolustusvoimien toimintamenoihin esitetään määrärahoja yhteensä 1 859 milj. euroa, jossa on edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä 88 milj. euroa (5,0 %). Lisäys aiheutuu pääosin määrärahasiirrosta puolustusmateriaalihankinnat -momentilta sekä kustannustasotarkistuksista.

Puolustusvoimien toiminnan ja rakenteiden uudistusta jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Reserviläiskoulutusta, varusmiesten sotaharjoitusperusteisia maastoharjoituksia sekä lento- ja alustoimintaa jatketaan supistetulla tasolla. Toiminnan taso on tarkoitus palauttaa vuodesta 2015 alkaen sodan ajan joukkojen koulutusvaatimusten edellyttämälle tasolle.

Varusmiesten sosiaalis-taloudellista asemaa parannetaan siten, että kaikki kotimaan lomamatkat säädetään vuoden 2014 alusta maksuttomiksi. Talousarvioesitys sisältää tähän tarkoitukseen 2,0 milj. euron lisämäärärahan.

Puolustusmateriaalihankinnat

Puolustusmateriaalihankintoihin esitetään määrärahoja 470 milj. euroa, missä on vähennystä 215 milj. euroa (-31,4 %) vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Vähennys aiheutuu edellä mainitusta puolustusmateriaalihankintoihin kohdistetusta menosäästöstä, tilausvaltuuksien maksatusten siirroista myöhemmille vuosille, määrärahasiirrosta puolustusvoimien toimintamenoihin sekä vuoden 2013 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvästä hankintojen aikaistamisesta.

Vuonna 2014 alkava Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2014 –tilausvaltuus on kokonaismäärältään 294,7 milj. euroa vuosina 2014—2018 ja siihen sisältyy mm. seuraavia hankintoja:

- Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa hankitaan tykistön ampumatarvikkeita.

- Logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustushaaroille huoltojoukkojen materiaalia ja logistiikan johtamisen välineitä sekä aloitetaan puolustusvoimauudistukseen liittyvä koulutus- ja oppimisympäristöjen simulaattorihankinta.

- Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan rynnäkköpanssarivaunujen modernisointi, taistelunjohtoverkon hankinnat sekä aluevalvontajärjestelmän hankinnat.

- Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa kehitetään merivoimien ilmatorjunnan johtamiskykyä ja hankitaan taistelualusten valmiusampumatarvikkeita.

- Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmän hankinta.

Sotilaallinen kriisinhallinta

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenoihin esitetään 60 milj. euroa, mikä on suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2013 talousarviossa. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja koskeva osuus 56 milj. euroa sisältyy ulkoasiainministeriön pääluokkaan. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen suunniteltu yhteisvahvuus eri operaatioissa, pääosin Libanonissa ja Afganistanissa, on vuonna 2014 noin 590 sotilasta.

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat:
Kansliapäällikkö Arto Räty, puh. 160 88101
Ylijohtaja Teemu Penttilä, puh. 050 330 0224
Talousjohtaja Timo Norbäck, puh. 0295 140 220


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä