Tiedotteet 2018

08.03.2018 13:45

Esitys uudeksi Puolustusvoimien henkilötietolaiksi annettu eduskunnalle

Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa, johon koottaisiin Puolustusvoimien henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset. Puolustusvoimia koskeva tietosuojasääntely vastaisi muutoksen myötä rakenteeltaan muun muassa poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. Sen lisäksi, että uuteen lakiin siirrettäisiin voimassa oleva sääntely muista puolustushallinnon laeista, siinä säädettäisiin kokonaan uutena kokonaisuutena sotilastiedusteluun liittyvästä henkilötietojen käsittelystä.

Esitys liittyy Suomen tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistukseen, jonka taustalla on Euroopan unionin tietosuojapaketti. Tietosuojapakettiin kuuluvat keväällä 2016 annetut yleinen tietosuoja-asetus sekä rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joita aletaan soveltaa toukokuusta 2018 alkaen.

Esityksen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että henkilötietojen suojasta Puolustusvoimissa säädetään tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistuksen jälkeenkin perustuslain 10 §:n edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on samalla yhtenäistää ja nykyaikaistaa voimassa olevaa hajanaista erityissääntelyä. Sääntelyä pyritään myös mahdollisuuksien mukaan muuttamaan joustavampaan muotoon vähentämällä tarpeetonta yksityiskohtaisuutta.

Esitykseen sisältyvät uuden Puolustusvoimien henkilötietolain lisäksi luonnokset laeiksi asevelvollisuuslain, sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain, puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain, sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain, turvallisuusselvityslain sekä terveydenhoidon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta.

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 6 päivänä toukokuuta 2018.

Lisätietoja esityksestä antaa hallitussihteeri Perttu Wasenius p. 0295 140 603.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä