Tiedotteet

22.01.2019 14:15

Puolustusministeriön osaratkaisu Merivoimia koskevista kanteluista valmistunut

Puolustusministeriö on selvittänyt ministeriöön syksyn 2018 aikana saapuneita kanteluita Merivoimien toiminnasta. Koska kantelut ovat pääosin koskeneet yksittäisten Merivoimien virkamiesten toimintaa, puolustusministeriö on pyytänyt Pääesikuntaa selvittämään tarkemmin kanteluissa esitettyjä väitteitä. Kanteluja koskevasta osaratkaisusta tiedotetaan ministeriön sivuilla poikkeuksellisen laajasti, jotta tuntemattomaksi jäänyt kantelija tai kantelijat voisivat tätä kautta saada päätöksestä tiedon.

Pääesikunta on laatinut asiasta laillisuusvalvontapäätöksen, jonka perusteella puolustusministeriö on tehnyt asiassa ratkaisunsa. Puolustusministeriön ratkaisun mukaan Pääesikunnan laillisuusvalvontapäätöksen Merivoimien esikunnan entisen esikuntapäällikön esteellisyyttä koskevat perustelut olisi tullut laatia perusteellisemmin. Kyseisen virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys oli puolustusministeriön arvion mukaan kuitenkin ratkaistu oikein. Tässä tapauksessa perustelut olivat puolustusministeriön arvion mukaan erityisen tärkeitä, koska niillä oli tarve ohjata Merivoimia ja koska niillä arvioitiin yksittäisen virkamiehen toimintaa.

Puolustusministeriön ratkaisussa myös katsotaan, että esteellisen virkamiehen tilalle ei tulisi määrätä esteellisen virkamiehen alaista. Mikäli näin toimittaisiin, voisi ulkopuoliselle tarkkailijalle jäädä epäilys, että esteellinen esimies voisi vähintään epäsuorasti vaikuttaa alaisensa päätöksentekoon.

Puolustusministeriön ratkaisussa on lisäksi arvioitu laillisuusvalvontapäätöksessä lainvastaisesti toimineen virkamiehen menettelyn virkamiesoikeudellista käsittelyä. Puolustusministeriön ratkaisussa katsotaan, että tällaisessa tilanteessa laillisuusvalvontaratkaisu tulisi antaa tiedoksi henkilöstöhallinnolle virkamiesoikeudellista arviointia varten. Tämän lisäksi puolustusministeriö katsoi, että mikäli jotain asiaa ei voida laillisuusvalvonnan keinoin selvittää, tulee tällainen asia siirtää sellaiseen menettelyyn, jossa selvyys asiaan voidaan saada.

Näiden asiakokonaisuuksien osalta puolustusministeriö on osin saattanut käsityksensä lainmukaisesta menettelystä Pääesikunnan tietoon ja osin kiinnittänyt Pääesikunnan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin. Kyseiset ohjauskeinot ovat lievimpiä ministeriön käytössä olevia ohjauskeinoja hallintokanteluita ratkaistaessa. Muun muassa näitä keinoja hyödyntäen puolustusministeriö pyrkii varmistamaan alaisen hallintonsa asianmukaisen toiminnan.

Kantelukirjeissä oli myös pohdittu Merivoimien ja tiettyjen poliisijohtoon kuuluvien henkilöiden välisen yhteistyötilaisuuden vaikutusta poliisien esteellisyyteen tiettyjen virkatehtäviensä hoitamisessa. Pääesikunta oli katsonut omassa ratkaisussaan, ettei se arvioi toisen viranomaisen tai toisen viranomaisen palveluksessa olevien yksittäisten virkamiesten toimintaa. Tällä perusteella puolustusministeriö on päättänyt siirtää kanteluasian käsittelyn tältä osin sisäministeriöön.

Pääesikunnan ratkaisussa ei ollut otettu kantaa kaikilta osin kantelukirjeissä esitettyihin väitteisiin. Puolustusministeriö on päättänyt pyytää lisäselvitystä Pääesikunnalta näihin vielä selvittämättä jääneisiin osiin. Muilta kuin tämän lisäselvityspyynnön osalta Merivoimia koskevien kanteluiden käsittely laillisuusvalvonta-asiana puolustusministeriössä päättyy.

Puolustusministeriön asiassa tekemä ratkaisu annetaan Pääesikunnan ja sisäministeriön lisäksi tiedoksi valtioneuvoston oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle näiden lakisääteisten valvontatehtävien suorittamista varten. Ratkaisu annetaan myös tiedoksi tasavallan presidentin kanslialle ylipäällikön tiedottamiseksi ratkaisusta.

 

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri Timo Tuurihalme p. 0295 140 119 ja lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140 600.

Ministeriön ratkaisu


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä