Tiedotteet

29.05.2019 12:53

Sotilastiedustelulainsäädäntöä täydennetään kahdella asetuksella

Valtioneuvosto antoi tänään sotilastiedustelua koskevan asetuksen. Asetus tulee voimaan 1. kesäkuuta yhtä aikaa tiedustelulainsäädännön kanssa.

Tiedustelun valvonta perustuu keskeisesti tiedustelutoiminnassa tehtäviin kirjauksiin. Valtioneuvoston asetus sotilastiedustelun tiedustelumenetelmistä sisältää sotilastiedusteluviranomaiselle täsmentäviä ohjeita näistä kirjauksista.

Kirjausten on oltava riittävän selkeitä ja seikkaperäisiä, jotta tiedustelun valvonta on tehokasta ja uskottavaa. Lisäksi toiminnan tehokkuuden ja oikeasuhtaisuuden arvioiminen on mahdollista kirjausten perusteella.

Tästä johtuen tiedustelumenetelmien käytön pöytäkirjaamisvelvoitteesta ja pöytäkirjassa ilmoitettavista asioista on tarpeen antaa lakia yksityiskohtaisempia ohjeita. Kirjaamisella myös parannetaan tiedusteluvirkamiesten, tiedonhankinnan kohteiden sekä ulkopuolisten oikeusturvaa.

Peite- ja valeostotoimintaa koskevat koulutukset hyväksyy puolustusministeriö.

Tiedustelulainsäädäntö tulee voimaan kesäkuun alusta

Suomessa tulee 1. kesäkuuta voimaan sotilastiedustelusta annettu laki. Lainsäädännöllä parannetaan Suomen mahdollisuuksia hankkia tietoa Suomen turvallisuusympäristöstä ennakkovaroituksen antamiseksi ja uhkiin varautumiseksi.

Sotilastiedustelun toimivaltuuksia käyttää sotilastiedusteluviranomainen, eli pääesikunta ja Puolustusvoimien tiedustelulaitos.

Puolustushallinnossa valvonta jakaantuu puolustusministeriön sekä sotilastiedusteluviranomaisen itsensä suorittamaan valvontaan. Sotilastiedustelun ulkoisesta oikeudellisesta valvonnasta vastaavat pääosin tiedusteluvalvontavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies. Parlamentaarinen valvonta kuuluu tiedusteluvalvontavaliokunnalle.

Puolustusministeriön on annettava eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalle, eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tiedusteluvalvontavaltuutetulle vuosittain kertomus sotilastiedusteluviranomaisen tiedustelumenetelmien käytöstä, sotilastiedustelun suojaamisen käytöstä sekä niiden käytön valvonnasta. Kertomuksesta ja valvonnan järjestämisestä puolustushallinnossa annettaan tarkempia säännöksiä puolustusministeriön asetuksessa sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa ja valvonnasta annettavista kertomuksista, joka tulee voimaan 1. kesäkuuta 2019.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Kosti Honkanen, p. 0295 140 607, kosti.honkanen@defmin.fi


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä