Tiedotteet 2011

13.12.2011 15:30

Puolustusministeriö päätti maavoimien räjähdealan kehittämisestä

Puolustusministeri Stefan Wallin on 13.12.2011 päättänyt maavoimien räjähdealan toimintojen uudelleenjärjestelyistä. Maavoimien Materiaalilaitoksen kokoonpanoon kuuluvien Räjähdelaitoksen ja Koeampumalaitoksen toiminnot organisoidaan uudelleen. Niistä muodostettava uusi hallintoyksikkö, Räjähdekeskus, aloittaa toimintansa 1.1.2013.

Puolustusvoimat on tarkastellut maavoimien ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaarenhallintaan liittyvien toimintojen kehittämistä. Tavoitteena ovat olleet nykyistä kustannustehokkaammat räjähdealan järjestelyt vuoteen 2020 mennessä.

Tarkastelun kohteena olivat kaikki puolustusvoimien ampumatarvikkeet ja räjähteet, meri- ja ilmavoimien erikoismateriaalia lukuun ottamatta, sekä niiden koko elinkaari eli vaatimusten määrittely, käyttö ja käytöstä poisto. Yhtenä kehittämisvaihtoehtona oli mahdollisuus siirtää tuotannollinen toiminta ja kokeilutoiminta kokonaisuudessaan strategisen kumppanuuden pohjalta ulkopuoliselle toimijalle. Toisena vaihtoehtona selvitettiin toimintojen kehittämistä osana puolustusvoimien omaa toimintaa.

Tehtyjen vertailujen perusteella Pääesikunta esitti 18.11.2011 puolustusministeriölle, että maavoimien räjähdealan toimintoja kehitetään osana puolustusvoimien omaa toimintaa.

Puolustusministeri Stefan Wallin on 13.12.2011 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Pääesikunnan esityksen. Päätöksen mukaisesti maavoimien ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaarenhallintaan liittyviä toimintoja kehitetään mitoittamalla räjähdealan kapasiteetti ja henkilöstömäärä vastaamaan tarkistettuja normaali- ja poikkeusolojen tarpeita, keskittämällä toimintoja vastaamaan räjähdealan muuttuvia tarpeita, luopumalla tarpeettomista tiloista ja alueista, käyttämällä tehokkaammin tiloja sekä mitoittamalla hallinto- ja tukitoimet vastaamaan uuden toimintamallin vaatimuksia.

Kehittäminen edellyttää seuraavia organisaation ja toiminnan uudelleenjärjestelyjä:

1. Maavoimien Materiaalilaitokseen kuuluvien Räjähdelaitoksen ja Koeampumalaitoksen toiminnot organisoidaan uudelleen 31.12.2012 lukien ja uusi hallintoyksikkö Räjähdekeskus perustetaan 1.1.2013. Räjähdekeskuksen kokoonpanoon kuuluvat hallinto-osasto Ähtärissä sekä tekninen osasto, johon kuuluvat Haapajärven, Niinisalon (Kankaanpää), Keuruun ja Ähtärin toimipisteet.

2. Toivakan ja Parkanon räjähdetuotantotiloista luovutaan vuoden 2012 loppuun mennessä. Niiden toiminnot siirretään muihin puolustusvoimien räjähdealan toimipisteisiin.

3. Kokonaisuuteen liittyy valmiusvarastoinnin ja vartiostojen siirtäminen Räjähdelaitoksen vastuulta Huoltorykmenttien vastuulle.

Räjähdealan nykyinen henkilöstömäärä Maavoimien Materiaalilaitoksessa ja sen alaisissa joukoissa on 475 tehtävää. Lisäksi räjähdealan vartiointi- ja turvallisuusalan henkilöstömäärä on 95 tehtävää. Uudelleen järjestelyn myötä räjähdealalta vähenee 157 tehtävää vuosien 2011 - 2020 aikana. Lisäksi jo aiemmin päätetty turvallisuusvalvonnan kehittämishanke sekä nyt päätetty oman toiminnan kehittäminen vähentävät 33 vartiointi ja turvallisuusalan tehtävää räjähdealan toimipisteistä.

Tehtävien vähentämisessä hyödynnetään täysimääräisesti henkilöstön luonnollista poistumaa. Irtisanomisuhan alaisiin henkilöihin sovelletaan uudelleensijoittamista, muutosturvaa ja tukitoimenpiteitä koskevia valtion henkilöstöpoliittisia periaatteita. Tarkoituksena on tukea muutoksen kohteena olevan henkilöstön sijoittumista työelämään ja ensisijaisesti valtion hallintoon, jos sijoittuminen puolustushallinnon tehtäviin ei enää ole mahdollista. Tämän hetkisen arvion mukaan noin 95 henkilön palvelussuhde puolustusvoimissa tulee päättymään koko tarkastelujaksolla vuoden 2020 loppuun mennessä. Lukumäärä tarkentuu suunnittelun edetessä.

Uuden toimintamallin toimeenpanossa varmistetaan, että kunnat pääsevät osallistumaan jatkotyöhön siltä osin kuin se koskee toiminnan lakkaamisen myötä puolustusvoimilta vapautuvia tiloja ja alueita. Näin edistetään vapautuvien tilojen ja alueiden saamista mahdollisimman nopeasti uusiokäyttöön ja korvaavien työpaikkojen syntymiseen.

Räjähdealan toimintojen kehittäminen tuottaa säästöjä ja parantaa kustannustehokkuutta. Uudelleenjärjestely mahdollistaa hallitusohjelman mukaisten sopeuttamistoimien aloittamisen välittömästi vaalikauden alussa, sillä se tuottaa säästöjä jo vuodesta 2013 lukien. Lisäksi järjestely osaltaan kattaa kehyspäätöksessä hallinnonalalle vuosille 2013?2015 kohdistuvia leikkauksia.

Oman toiminnan kehittämisen rinnalla puolustusvoimat jatkaa neuvotteluja kotimaisen teollisuuden kanssa puolustusvoimien ja teollisuuden välisen yhteistyön ja poikkeusolojen huoltovarmuuden kehittämiseksi.

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat ylijohtaja Teemu Penttilä, puh. 09 160 88170 ja 050 330 0224 sekä neuvotteleva virkamies Olli Suonio, puh. 09 160 88177 ja 040 762 3976.

Lisätietoja Pääesikunnassa antaa logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Lauri Puranen, puh: 0299 510 400, Maavoimien Esikunnassa esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Juha-Pekka Liikola, puh: 0299 410 102 ja Maavoimien Materiaalilaitoksessa esikuntapäällikkö, eversti Jari Anttalainen, puh: 0299 460 110.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä