AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


VANHEMMAN OSASTOESIUPSEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittiseen osastoon sijoitettu vanhemman osastoesiupseerin virka 1.4.2019 lukien. Virka täytetään enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpoli-tiikan sekä tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Resurssipoliittiseen osastoon kuuluva strategisten hankkeiden ohjelma vastaa puolustusministeriössä strategisten hankkeiden ohjauksesta ja koordinoinnista siten, että kansalliset puolustuspoliittiset tavoitteet ja puolustusvoimien vanhenevien suorituskykyjen korvaaminen toteutuvat turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristöön nähden oikea-aikaisesti.

Vanhempi osastoesiupseeri koordinoi puolustushallinnon toisen strategisen hankkeen, merivoimien poistuvan aluskaluston, korvaamiseksi käynnistetyn Laivue 2020 -hankkeen valmistelua ja suunnittelua ja toimeenpanoa puolustusministeriön edustajana. Tehtävänhoitaja valmistelee hankkeen materiaalipoliittista ohjausta ja hankkeen tilannekuvan ylläpitoa. Vanhemman osastoesiupseerin toisena tehtävänä on valmistella resurssipoliittisen osaston toiminnanohjausprosessia, talousarviota, tulosohjausasioiden sekä toiminnan ja resurssien suunnittelua ja seurantaa sekä yhteen sovittaa niitä ministeriön kokonaissuunnitelmiin.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sotatieteiden maisterin tutkinto tai upseerin tutkinto sekä yleisesikuntaupseerin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytetään upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukainen erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa maanpuolustuksen tuntemusta, kokemusta työskentelystä puolustushaaraesikunnassa tai pääesikunnassa, kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä, puolustusvoimien materiaalialan ja merisodankäynnin tuntemusta, hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä itsenäiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 13.1 (tehtäväkohtainen palkanosa 3702,16 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 4.3.2019 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-207-2019). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat ohjelmajohtaja Lauri Puranen, p. 0295 140403 ja vanhempi osastoesiupseeri Jussi Mattila, p. 0295 140402. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@defmin.fi.

 

Helsingissä 15.2.2019

Puolustusministeriö

www.defmin.fi


VANHEMMAN OSASTOESIUPSEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA (TURVALLISUUSKOMITEA)

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, turvallisuuskomitean sihteeristöön sijoitettu vanhemman osastoesiupseerin virka 1.5.2019 lukien. Virka täytetään enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuden alalla toimiva pysyvä yhteistoimintaelin ja tarvittaessa häiriötilanteissa asiantuntijaelin. Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä. Komitealla on puolustusministeriössä sihteeristö, joka valmistelee Turvallisuuskomitealle kuuluvat asiat. Turvallisuuskomitean sihteeristö toimii yhteistoiminnassa kaikkien hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa kokonaisturvallisuuden ja sen yhteensovittamisen asiantuntijana sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategian kehittäjänä.

Vanhempi osastoesiupseeri toimii yleissihteerinä Turvallisuuskomitean sihteeristössä. Yleissihteerin tehtäviin kuuluvat Turvallisuuskomitean toiminnan suunnittelu, kokousten sekä valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerikokousten asioiden valmistelu, kokonaisturvallisuuden eri alojen työryhmien asiantuntijatehtävät sekä selvitysten, tutkimusten ja esitysten laatiminen. Lisäksi yleissihteeri osallistuu yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoon ja päivittämiseen sekä kokonaisturvallisuuden kehittämis- ja opetustoimintaan. Yleissihteeri toimii pääsihteerin 2. sijaisena.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sotatieteiden maisterin tutkinto tai upseerin tutkinto sekä yleisesikuntaupseerin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytetään upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukainen erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan sekä hyvää englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi edellytetään yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, sillä tehtävään sisältyy monipuolista yhteistoimintaa eri hallinnonalojen viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. 

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa 4114,35 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 4.3.2019 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-208-2019). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

 

Lisätietoja antavat pääsihteeri Vesa Valtonen, puh. 0295 140700 (vesa.valtonen@turvallisuuskomitea.fi) ja yleissihteeri Jari Kielenniva, puh. 0295 140702 (jari.kielenniva@turvallisuuskomitea.fi).

 

Helsingissä 15.2.2018

Puolustusministeriö

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä