AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


VANHEMMAN OSASTOESIUPSEERIN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikköön sijoitettu vanhemman osastoesiupseerin virka 1.1.2019 lukien. Virka täytetään enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpoli-tiikan sekä tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Materiaaliyksikkö johtaa hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja ohjaa puolustushallinnon materiaalihankkeita sekä alan kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnallaan materiaaliyksikkö luo edellytykset sotilaallisen maanpuolustuksen materiaalitarpeiden ja huoltovarmuuden turvaamiselle. Materiaaliyksikkö vastaa myös puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Vanhempi osastoesiupseeri vastaa kansainvälisestä kahdenvälisten puolustusmateriaali-yhteistyöasioiden valmistelusta sekä valmistelee ja koordinoi kotimaisen puolustusteollisuuden vienninedistämishankkeita yhdessä Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistyksen kanssa. Vanhempi osastoesiupseeri toimii myös puolustushallinnon materiaalipoliittisen johtoryhmän pääsihteerinä ja puolustusministeriön edustajana Suomen puolustusteollisen yhteistyöelimen sihteeristössä.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sotatieteiden maisterin tutkinto tai upseerin tutkinto sekä yleisesikuntaupseerin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytetään upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukainen erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa maanpuolustuksen tuntemusta, puolustusvoimien materiaalialan työkokemusta, josta osa kansainvälisestä materiaaliyhteistyöstä, puolustusvoimien kehittämisohjelmien tuntemista, hankeosaamista, kokemusta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehtävistä, hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä itsenäiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa 4114,35 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 23.11.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1335-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antavat yksikön johtaja Tarja Jaakkola, p. 0295 140410 ja vanhempi osastoesiupseeri Jarmo Säkkinen, p. 0295 140415 (sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)


Helsingissä 8.11.2018

Puolustusministeriö

www.defmin.fi
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä