Puolustusvoimien viranomaistukea Ahvenanmaalla koskeva selvitys valmistunut

Puolustusministeriö asetti 25.9.2014 hankkeen, joka on selvittänyt puolustusvoimien osallistumista puolustusvoimille säädettyihin virka-apu- ja muihin tehtäviin, jotka liittyvät muiden viranomaisten tukemiseen Ahvenanmaalla ottaen huomioon maakunnan erityisasema.

Hankkeen asettamisen taustalla on valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 6/2012, kohta 4.5) kirjaus: ”Valtioneuvosto selvittää, kuinka Ahvenanmaan maakunnan erityisasema huomioidaan jatkossakin mahdollisissa öljyonnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa ja miten asianomaisten viranomaisten riittävä valmius varmistetaan”. Hankkeessa asiaa on tarkasteltu kuitenkin vain siltä osin, kuin se kuuluu puolustusministeriön toimialaan.

Hanke on toteutettu puolustusministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä.

Hankeen aikana on kuultu asiaan liittyvien keskeisten sidosryhmien edustajia. Selvitysluonnoksesta on lisäksi pyydetty kirjallinen lausunto keskeisiltä tahoilta, joita asia koskee. Lausunto pyydettiin ja saatiin Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta, ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Rajavartiolaitoksen esikunnalta, Poliisihallitukselta ja Pääesikunnalta. Lisäksi kansanedustaja Elisabeth Nauclér on omaehtoisesti antanut selvitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntö sekä saadut lausunnot ovat kokonaisuudessaan selvityksen liitteenä.

Selvityksessä käsitellään Ahvenanmaan erityisasemaa ja puolustusvoimien viranomaistukea koskevia säädöksiä ja sopimuksia sekä viranomaistuen antamista käytännössä. Lisäksi arvioidaan nykyistä tilannetta ja tuodaan esiin asioita, joilla on merkitystä viranomaistukea annettaessa. Viranomaisten voimavarat ovat maan kokoon nähden rajalliset, ja yhteistyö on välttämätöntä.

Selvityksessä käsitellään myös mahdollisia jatkotoimia. Hankkeen aikana on erityisesti tullut esiin tarve valtioneuvoston piirissä tehtävän laajemman asiaa koskevan selvityksen tekemiseen. Myös monet lausunnonantajat puolsivat jatkoselvityksen tekemistä.

Lisätietoja asiassa antavat hallitusneuvos Hanna Nordström , puh. 0295 140 600 ja yksikön johtaja Timo Junttila, puh. 0295 140 330.

Selvitys

Liitteet


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä