Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Valtioneuvosto antoi 16.12.2010 periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Strategian valmistelu on toteutettu laajapohjaisena työskentelynä, johon ovat osallistuneet viranomaisten lisäksi elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajat. Periaatepäätös korvaa vuonna 2006 annetun periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta.

Laajaan turvallisuuskäsitykseen perustuva periaatepäätös yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta konkretisoi valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 asetettuja periaatteita, tavoitteita sekä toimeenpanon perusteita. Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia on laadittu kaikissa tilanteissa turvattavien yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen näkökulmasta. Strategiassa määritetään

-      yhteiskuntamme elintärkeät toiminnot ja niiden tavoitetilat,

-      elintärkeitä toimintoja vaarantavat uhkamallit ja niihin liittyvät mahdolliset häiriötilanteet,

-      toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden suunnittelun edellyttämät ministeriöiden strategiset tehtävät,

-      häiriötilanteiden hallinnan edellyttämät kriisijohtamisen perusteet,

-      strategian toimeenpanon seurannan ja kehittämisen sekä

-      varautumisen ja kriisijohtamisen harjoitteluun liittyvät periaatteet.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota kansainväliseen ulottuvuuteen sekä varautumisen ja kriisijohtamisen toimijakentän laaja-alaisuuteen. Elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitys osana yhteiskunnan varautumista ja häiriötilanteiden hallintaa korostuu. Myös turvallisuustutkimusta käsitellään perusteellisemmin. Kuntien rooli on tuotu esille aikaisempaa korostetummin samoin kuin aluehallintouudistuksen vaikutukset.

Strategiaa ja yhteiskunnan varautumista esittelevä verkkosivusto on avattu osoitteessa www.yhteiskunnanturvallisuus.fi. Sivustoa täydennetään yhteiskunnan varautumista ja kriisijohtamista koskevalla aineistolla tulevaisuudessa.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010 (pdf) (1017.4 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä