SUOMEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLIITTINEN SELONTEKO 2001

Vuonna 1997 eduskunnalle antamassaan selonteossa "Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus" valtioneuvosto määritti Euroopan turvallisuuskehitystä ja sen vaikutuksia Suomelle sekä linjasi Suomen puolustuksen kehittämisen perusteet vuosina 1998-2008 kansainvälisen toimintaympäristön arvioinnin pohjalta ja Suomen turvallisuuspoliittisen kokonaislinjan osana. Selonteossa esitettiin, että puolustuksen rakennemuutosta arvioidaan tarkistusluontoisesti seuraavan kerran vuonna 2001 ja että puolustuksen pitkäjännitteinen suunnittelu edellyttää perusteellisen selonteon laatimista viimeistään vuonna 2005.

Eduskunnassa puolustusvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta antoivat lausuntonsa ulkoasiainvaliokunnalle. Eduskunta hyväksyi ulkoasianvaliokunnan selonteosta antaman mietinnön täydennettynä puolustusvoimien henkilöstöä ja varusmieskoulutuksen menettäneitä varuskuntia koskevin lausumin.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valmistelua koskeva merkittävä muutos toteutettiin 1.3.2000, jolloin puolustusneuvosto lakkautettiin. Neuvoston tehtävät jaettiin yhtäältä valtioneuvoston ulkoja turvallisuuspoliittiselle valiokunnalle, jonka tehtäviin lisättiin tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat ja niiden yhteensovittaminen sekä toisaalta puolustusministeriölle, jonka toimialaan uutena tehtävänä kuuluu hallinnon eri alojen toimien yhteensovittaminen kokonaismaanpuolustukseen kuuluvissa asioissa. Samassa yhteydessä perustettu turvallisuus- ja puolustusasiain komitea avustaa sekä puolustusministeriötä että ulko- ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa kokonaismaanpuolustusta koskevissa asioissa. Komitea koordinoi vuoden 2001 selonteon valmistelun. Selonteon suosittama turvallisuuspoliittisen toimintalinjan ja puolustuksen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää seuraavan perusteellisen selonteon laatimisen aikaistamista vuodelle 2004. Selonteon laatimisen yhteydessä tullaan turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön ja yleisen yhteiskunnallisen kehityksen valossa arvioimaan puolustusjärjestelmää kokonaisuutena.


Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2001 (pdf) (557.5 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä