KUTSUNTA-ASIAIN KESKUSLAUTAKUNTA


Kutsunta-asiain keskuslautakunta on asevelvollisuusasioiden muutoksenhakuviranomainen. Sen päätökset ovat asevelvollisuuslain (1438/2007) 112 §:n 1 momentin mukaan lopullisia.

Kutsunta-asiain keskuslautakunta käsittelee valituksia, jotka koskevat aluetoimiston oikaisuasiassa antamia päätöksiä ja muita pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan, aluetoimiston ja kutsuntalautakunnan asevelvollisuuslain nojalla antamia päätöksiä. Tyypillisimmät valitukset koskevat palveluskelpoisuusluokitusta ja vapautusta kertausharjoituksesta.

Valitus kutsunta-asiain keskuslautakuntaan tehdään asiaa aiemmin käsitelleen viranomaisen antaman valitusosoituksen mukaisesti. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kutsunta-asiain keskuslautakunnalle osoitetun valituskirjelmän saa toimittaa myös päätöksen antaneelle viranomaiselle. Kutsuntalautakunnan päätöstä koskeva valituskirjelmä toimitetaan kuitenkin kutsuntalautakunnan asettaneelle aluetoimistolle tai kutsunta-asiain keskuslautakunnalle.

Valtioneuvosto nimeää lautakuntaan seitsemän jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä viisi on lakimiehiä ja kaksi vähintään everstiluutnantin arvoisia upseereita. Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava kokemusta tuomarin toimesta. Jäsenistä enintään kolme voi olla puolustusministeriön hallinnonalan palveluksessa.

Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia ja lautakunnan kokousten väli saattaa olla viikkoja. Tämän vuoksi valitusasiat on syytä panna vireille viivyttelemättä, jotta kutsunta-asiain keskuslautakunta voi ratkaista asian ennen asevelvolliselle asetettua määräaikaa, esimerkiksi palvelukseenastumispäivää tai kertausharjoituksen alkamispäivää.

Valittajan tulee huomioida, että palvelukseen määräämistä koskeva päätös pannaan täytäntöön valituksesta huolimatta.

Tarkempia säännöksiä kutsunta-asiain keskuslautakunnan päätöksenteosta on asevelvollisuuslain 12. luvussa. Kutsunta-asian keskuslautakunnan toimintaan sovelletaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 1 §:n 2 momentin mukaisesti hallintolainkäyttölakia.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä