AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


VANHEMMAN OSASTOESIUPSEERIN VIRKA

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, hallintoyksikköön sijoitettu vanhemman osastoesiupseerin virka 1.7.2019 lukien. Virka täytetään enintään kolmen vuoden määräajaksi.

Puolustusministeriön tehtävänä on valtioneuvoston osana ja oman hallinnonalansa ohjaajana vastata kansallisesta puolustuspolitiikasta ja kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyös-tä. Se vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja puolustusvoimien toimintaedel-lytyksistä. Sen vastuulla on osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan ja Euroopan turval-lisuusrakenteisiin vaikuttaminen. Puolustusministeriö vastaa kokonaismaan-puolustuksen koordinoinnista ja kestävästä maanpuolustustahdosta. Se antaa pyynnöstä virka-apua muille viranomaisille.

Hallintoyksikkö vastaa ministeriön sisäiseen hallintoon ja työskentelyolosuhteisiin liittyvistä tehtävistä. Hallintoyksikkö vastaa ministeriön ylimmän johdon toiminnan tukemisesta, sisäisestä turvallisuudesta, ministeriön hankintatoiminnasta, matkahallinnosta, työsuojelusta ja yhteistoiminnasta sekä muista hallintotehtävistä, jotka eivät kuulu muille ministeriön toimintayksiköille.

Vanhempi osastoesiupseeri toimii puolustusministeriön kansliapäällikön avustajana. Päätehtävänä on kansliapäällikön johtamistoiminnan tukeminen. Työskentelyn painopiste on asiasisältöön liittyvissä kokonaisuuksissa. Kansliapäällikön avustaja vastaa kansliapäällikön tilannetietoisuudesta, tarvittavista asiantuntijapalveluista sekä päätöksenteon valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Hän valmistelee kansliapäällikön johtamien johtoryhmien toimintaa. Vanhempi osastoesiupseeri toimii puolustusministeriön hallintojohtajan sijaisena.    

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sotatieteiden maisterin tutkinto tai upseerin tutkinto sekä yleisesikuntaupseerin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytetään upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukainen erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää perehtyneisyyttä puolustushallintoon ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä hyvää englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan hyvät yhteistoiminta- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa 4213,10 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 12.4.2019 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-372-2019). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.


Lisätietoja antavat hallintojohtaja Hannu Antikainen, puh. 0295 140500 (hannu.antikainen@defmin.fi) vanhempi osastoesiupseeri Janne Jortama, puh. 0295 140112 (janne.jortama@defmin.fi).


KANSLIAPÄÄLLIKÖN SIHTEERIN VIRKA

Puolustusministeriössä on haettavana kansliapäällikön sihteerin virka 1.5.2019 lukien. Virka on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu hallintoyksikköön.

Kansliapäällikön sihteerin pääasiallisena tehtävänä on kansliapäällikön johtamistoiminnan tukeminen. Hän huolehtii kansliapäällikön ajankäytön suunnittelusta ja organisoinnista. Hän pitää yhteyttää sidosryhmiin, huolehtii kansliapäällikön työ- ja edustustilaisuuksien järjestelyistä, osallistuu tiedonhankintaan, kirjeenvaihtoon ja hoitaa muut kansliapäällikön antamat tehtävät. 

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkasuhteeseen ei ole muita säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tradenomin (HSO-sihteeri) tai muuta vastaavaa soveltuvaa koulutusta, työkokemusta vaativista ylimmän johdon sihteeri- tai assistenttitehtävistä sekä kiinnostusta ja perehtyneisyyttä viran tehtäviin.

Tehtävään valittavan eduksi katsotaan valtionhallinnon ja toimintaympäristön tuntemus, hyvät yhteistyötaidot, henkilösihteeritaidot, kyky kokonaisuuksien hallintaan, organisointikyky ja protokollan hyvä tuntemus sekä kyky itsenäiseen päätöksentekoon. Kansliapäällikön sihteeri tarvitsee työssään erinomaisen suomen kielen lisäksi hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 10 (tehtäväkohtainen palkanosa 2521,30 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 29.3.2019 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-256-2019). Hakemukset ansioluetteloineen voi toimittaa myös puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Hannu Antikainen p. 0295 140500 (hannu.antikainen@defmin.fi) ja kansliapäällikön avustaja Janne Jortama p. 0295 140112 (janne.jortama@defmin.fi).

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.


Helsingissä 1.3.2019

Puolustusministeriö

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä