AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


ERITYISASIANTUNTIJAN VIRKA

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikköön sijoitettu erityisasiantuntijan virka. Virka on uusi ja se tarkoitus täyttää 1.10.2019 lukien.  Virkasuhteessa on enintään kuuden kuukauden koeaika.

Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpolitiikan sekä tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Materiaaliyksikkö johtaa hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja ohjaa puolustushallinnon materiaalihankkeita sekä alan kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnallaan materiaaliyksikkö luo edellytykset sotilaallisen maanpuolustuksen materiaalitarpeiden ja huoltovarmuuden turvaamiselle. Materiaaliyksikkö vastaa myös puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Erityisasiantuntija valmistelee ja koordinoi puolustusmateriaaliyhteistyötä uusien EU:n puolustusteollisuuteen liittyvien aloitteiden osalta sekä edustaa puolustusministeriötä näitä aloitteita käsittelevissä työryhmissä (mm. komissio ja neuvosto). Tehtävät kattavat mm. vuosittaisten työohjelmien valmisteluun osallistumisen, kansallisten kantojen koordinoinnin ja valmistelun sekä projektien kartoittamisen ja niiden valmistelun. Näissä tehtävissä erityisasiantuntija toimii yhteystyössä puolustusvoimien, puolustusteollisuuden sekä muiden EU jäsenmaiden kanssa. Lisäksi erityisasiantuntija suunnittelee, valmistelee ja toteuttaa muuta puolustusmateriaalialan kahden- ja monenvälistä yhteistyötä sen eri muodoissaan sekä valmistelee ja seuraa kansainvälisiä yhteishankkeita ja projekteja. Erityisasiantuntija osallistuu myös materiaalihankintojen ohjaukseen, valmisteluun ja seurantaan sekä muihin yksikön tehtäviin.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkaan ei ole muita säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä virkasuhteen tehtäväalaan. Tämän lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä tarvitaan erinomaista englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijalle katsotaan eduksi perehtyneisyys EU:n toimintaan ja päätöksentekoon, kansalliseen EU-asioiden valmisteluun sekä puolustushallinnon ja puolustusalan EU-aloitteiden tuntemus. Myös aikaisempi kansainvälinen työkokemus, muu kielitaito, kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen asioiden valmisteluun, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan hakijalle eduksi.

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3379.06 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella laaja henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 23.8.2019 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-806-2019). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antaa erityisasiantuntija Sanna Laaksonen p. 0295 140417 (sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä