AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


Puolustushallinnon rakennuslaitoksen johtajan virka

Puolustushallinnon rakennuslaitos on puolustusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustushallinnon rauhanajan ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut sekä ympäristöpalveluita. Rakennuslaitos voi tuottaa edellä mainittuja palveluja myös valtion muille virastoille ja laitoksille sekä kunnille varuskunnissa ja muilla sotilasalueilla. Rakennuslaitoksessa on Haminassa toimiva keskusyksikkö ja alueyksiköitä henkilöstömäärän ollessa noin 680 henkilöä. Rakennuslaitoksella on johtokunta, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa rakennuslaitoksen toimintaa.

Hallitusohjelmakirjauksen 3.6.2019 mukaan puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään palvelemaan puolustushallinnon tarpeita aiempaa paremmin. Senaatti-kiinteistöille perustetaan tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt, joka vastaa puolustushallinnon erityistarpeista muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminnot organisoidaan perustettavaan uuteen liikelaitokseen.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa on täytettävänä johtajan virka 18.10.2019 lukien. Virka täytetään viiden (5) vuoden määräajaksi. Viran palkkauksesta päätetään erikseen. Virka on viraston yhteinen.

Rakennuslaitoksen johtaja johtaa laitoksen toimintaa ja vastaa rakennuslaitoksen tehtävien tehokkaasta, taloudellisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Keskeisenä tehtävänä tulee olemaan rakennuslaitoksen toimintojen uudelleenorganistointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi hän huolehtii rakennuslaitoksen johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksia ovat ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Säädettynä kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa hyvä perehtyneisyys rakennuslaitoksen toimialaan, vahva kokemus toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisesta muutosjohtamisesta sekä yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot. Eduksi katsotaan puolustushallinnon tuntemus ja englannin kielen taito.

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava valtion virkamieslain (750/1994) 8 a §:n tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan. Lisäksi nimittämisen edellytyksenä on, että nimitettävä henkilö tekee ennen nimittämistä valtion virkamieslain 44 a §:n tarkoittaman karenssisopimuksen.

Lisätietoja antaa osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi p. 0295 140400.

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 27.6.2019 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 27-632-2019). Hakemukset ansioluetteloineen voi toimittaa myös puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

 

Helsingissä 6.6.2019

Puolustusministeriö

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä