Norminpurkuhanke

 

Säädösten sujuvoittaminen eli norminpurku on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhankkeesta vastaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner. Jokainen ministeriö edistää norminpurkua omalla hallinnonalallaan.

Norminpurkua toteutetaan:

- turhaa sääntelyä purkamalla

- hallinnollista taakkaa keventämällä

- lupaprosesseja sujuvoittamalla.


Norminpurku puolustushallinnossa

Puolustusministeriössä kartoitettiin vuoden 2015 aikana, mitä säädöksiä puolustushallinnossa voitaisiin sujuvoittaa. Vuosien 2016-2017 aikana tehtiin tarvittavia säädösmuutoksia.

Säädösten sujuvoittamista tehdään edelleen. Normien purkaminen huomioidaan myös yhtenä näkökulmana säädösvalmistelussa.

Tälle sivulle lisätään tietoa norminpurun etenemisestä puolustushallinnossa hankkeen edetessä.

Lisätietoja:

Vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, etunimi.sukunimi@defmin.fi, puh. 0295 140602.

www.norminpurku.fiAjankohtaista sääntelyn sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta puolustusministeriön hallinnonalalla


Kooste vuoden 2017 tuloksista

Lupamenettelyiden keventäminen ja digitalisaation edistäminen

Puolustusministeriö on ottanut 1.1.2017 alkaen käyttöön vientilupien ja ennakkolausuntojen sähköisen asioinnin.  Menettely koskee puolustustarvikkeiden vientiä, siirtoa, kauttakuljetusta ja välitystä koskevat valtioneuvoston tai puolustusministeriön lupia. Uusi järjestelmä nopeuttaa lupien myöntämistä ja toimittamista asiakkaalle. Lupia haetaan sähköisillä hakemuksilla asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun käyttäminen on maksutonta eikä vaadi erillistä lupaa tai erityisohjelmistoa.

Lisätietoa antaa erityisasiantuntija Riikka Pitkänen, etunimi.sukunimi@defmin.fi tai puh. 0295 140421.

Puolustusvoimien pääesikunnassa on vireillä hanke aluevalvontalaissa (755/2000) tarkoitettujen lupamenettelyjen (Puolustusvoimien luvat: suoja-aluelupa, ilmakuvauslupa ja lentolupa rajoitusalueelle) sähköistämiseksi. Alustavasti arvioidaan, että käyttöönotto voisi tapahtua syksyllä 2018.

Lisätietoa antaa Puolustusvoimissa komentajakapteeni Jari Holopainen, puh. 0299 200 (vaihde).

Hallinnon ja johtamisen muutokset

Puolustusministeriön asetukset vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta puolustushallinnossa (713/2017) ja vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista puolustushallinnossa (712/2017). Puolustusministeriön hallinnonalan vaarallisia kemikaaleja koskeva sääntely ajantasaistettiin ja saatettiin oikealle säädöstasolle. Lisäksi sääntelyä sujuvoitettiin kokoamalla nykyiset osin hajanaiset määräykset selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista puolustushallinnossa sekä puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta puolustushallinnossa

Lisätietoa antaa esittelijä Timo Tuurihalme, etunimi.sukunimi@defmin.fi tai puh. 02951 6001.Kooste vuoden 2016 tuloksista

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta (747/2016)

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtajalle säädettiin toimivalta sotilasarvoon ylentämiseen ja palvelusarvon antamiseen samoin edellytyksin kuin tällä hetkellä on maavoimien, ilmavoimien tai merivoimien komentajalla.

Muutokset perustuvat puolustusvoimauudistukseen, jonka yhteydessä perustettiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos vuonna 2015.

Tavoitteena on vähentää viranomaisen hallinnollisia tehtäviä.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Kosti Honkanen,  etunimi.sukunimi@defmin.fi tai     puh. 0295 140607.

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien sotilaspuvuista ja virkapuvuista annetun asetuksen kumoamisesta (595/2016)

Vanhentunut asetus kumottiin, koska siinä oleva sääntely on sisällöltään siirretty vuonna 2008 voimaan tulleeseen puolustusvoimista annettuun lakiin (551/2007).

Kyseessä on säädöstekninen yksinkertaistaminen.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Kosti Honkanen,  etunimi.sukunimi@defmin.fi tai    puh. 0295 140607.

Työryhmä asetettu uudistamaan puolustushallinnon räjähteitä ja kemikaaleja koskevaa sääntelyä

Puolustusministeriö on 31.5.2016 asettanut työryhmän valmistelemaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 3 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut puolustusministeriön asetukset, sekä selvittämään muu puolustusministeriön hallinnonalan räjähteitä ja kemikaaleja koskeva sääntely. Tarvittaessa työryhmä valmistelee säädökset vanhentuneiden tai tarpeettomien säädösten ja alemmantasoisten normien kumoamiseksi tai uudistamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on selvittää säädösmuutostarpeet ja valmistella tarvittavat säädösmuutokset, joilla varmistetaan puolustusministeriön hallinnonalan räjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja koskevan sääntelyn ajantasaisuus ja oikea säädöstaso.

Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa sääntelyä kokoamalla nykyiset osin hajanaiset ja vanhentuneet säädökset ja määräykset ajantasaiseksi, selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Säädösmuutokset on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja hallitussihteeri Perttu Wasenius, puh. 0295 140 603.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä