Puolustushallinnon turvallisuustoiminnan tavoitteet

Turvallisuustoiminnan järjestelyjen päämääränä on turvata kaikissa tilanteissa puolustusministeriön hallinnonalan päätehtävien häiriötön toteuttaminen ja tukea tarvittaessa resurssien puitteissa muita viranomaisia. Turvallisuustoiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jolla havaitaan, tunnistetaan ja torjutaan lainvastaiset toimet sekä pienennetään onnettomuuksien, vahinkojen ja tapaturmien todennäköisyyttä ja seurauksia.
Puolustushallinnon turvallisuuden tavoitteet saavutetaan noudattamalla riskienhallinnan periaatteita. Turvallisuusriskien hallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä tapaa taata hallinnonalan toimintojen turvallinen toteutuminen kaikissa olosuhteissa. Näin turvataan organisaatioiden voimavarat siten, että kokonaisriskit ovat mahdollisimman pienet ja organisaation toiminnan tavoitteet voidaan saavuttaa.

Puolustushallinnon turvallisuuden kokonaisuuden kannalta on oleellista, että hallinnonalana luodaan kyky ennakoida ja vastata turvallisuuteen vaikuttaviin ilmiöihin, tapahtumiin ja niiden mahdollisiin ennusmerkkeihin riittävän ajoissa. Oleellista on myös kyetä keskittämään riittävät voimavarat haittaa aiheuttavan tilanteen hallintaan, haitallisten jälkiseurausten minimointiin ja haitallisesta tilanteesta toipumiseen.

Uhkaympäristö muuttuu yhä kansainvälisemmäksi, yllätyksellisemmäksi ja vakavammaksi. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät yhä tiiviimmin yhteen. Useat laaja-alaisista turvallisuusuhkista ovat kytköksissä toisiinsa. Julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän tarjoamat yhteiskunnan palvelut ovat yhä useammin sidoksissa tietoliikenteen kautta tietojärjestelmiin. Sähköisiin järjestelmiin liittyvät riskit lisäävät merkittävästi yhteiskunnan haavoittuvuutta.
 
Puolustushallinnon turvallisuuden strategiset linjaukset on esitetty puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen yhdessä valmistelemassa puolustushallinnon turvallisuuden strategiassa, joka on puolustushallinnon strategisen suunnitelman 2030 osastrategia: http://www.defmin.fi/files/1833/turvallisuusstrategia.pdf


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä