Puolustushallinto sitoutui kestävään kehitykseen

Puolustushallinto on liittynyt kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen toimikunnan vuonna 2013 julkaisema yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

Tavoitteena on puolustushallinnon tehtävien toteuttaminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Puolustushallinnon sitoumus sisältää konkreettisia toimenpidesitoumuksia tavoitteen saavuttamiseksi. Toimenpiteet ovat jatkoa puolustushallinnon vuonna 2010 julkaisemalle kestävän kehityksen ohjelmalle.

Tavoitteiden saavuttamiseksi puolustushallinto sitoutuu edelleen kehittämään varusmiesten ja vapaaehtoisten naisten ennakkoterveystarkastuksia, ennakkovalmennusta ja palvelusolosuhteita. Tapaturmia ja sairauksia ennaltaehkäistään koulutuksella sekä vähentämällä työ- ja palvelusympäristöön liittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä.

Ampuma- ja harjoitustoiminnassa hyödynnetään sekä kehitetään ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja. Näin ympäristöhaittoja ennaltaehkäistään ja minimoidaan. Materiaalitehokkuutta parantaa hankintojen tarveharkinta, panostus kestäviin tuotteisiin, materiaalin tarkoituksenmukainen varastointi sekä vastuullinen käyttö, huolto ja loppukäsittely.  Lisäksi puolustushallinto pyrkii parantamaan tilojensa energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden osuutta energiankulutuksessa.

Puolustushallinto haastaa strategiset kumppaninsa mukaan yhteiskuntasitoumukseen.

Sitoumushaasteen ovat ottaneet vastaan seuraavat kumppanit: 

Patria Oyj

Nammo Lapua Oy

Senaatti-kiinteistöt

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat suunnittelija Sami Heikkilä, puh. 0295 140 452 ja suunnittelija Eijaliisa Kettunen, puh. 0295 140 124.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä