Kutsunta-asiain keskuslautakunta

Kutsunta-asiain keskuslautakunta on ylin muutoksenhakuviranomainen asevelvollisuusasioissa.
 
Kutsunta-asiain keskuslautakunnalta voi valittamalla hakea muutosta asioissa, jotka koskevat:
• aluetoimiston oikaisuasiassa antamaa päätöstä
• pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan, aluetoimiston ja kutsunta-lautakunnan asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla antamaa päätöksestä.

Valitukset koskevat useimmiten palveluskelpoisuusluokituksen muuttamista tai vapautuksen saamista kertausharjoituksesta.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuasiassa annetun päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjelmän voi toimittaa päätöksen antaneelle viranomaiselle tai suoraan kutsunta-asiain keskuslautakunnalle. Kutsuntalautakunnan kutsuntatilaisuudessa antamaa päätöstä koskeva valituskirjelmä toimitetaan kuitenkin kutsuntalautakunnan asettaneelle aluetoimistolle tai kutsunta-asiain keskuslautakunnalle. Tarkempia tietoja valituksessa vaadittavista tiedoista on valitusosoituksessa (linkki tähän).

Kutsunta-asiain keskuslautakunta käsittelee ja ratkaisee valitukset kiireellisinä.

Kutsunta-asiain keskuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja heidät nimittää neljäksi vuodeksi kerral-laan valtioneuvosto. Lautakunnan jäsenistä viisi on lakimiehiä, joista puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava kokemusta tuomarin toimesta.  Lisäksi lautakunnassa on kaksi vähintään everstiluutnantin arvoista upseeria. Jäsenistä enintään kolme voi olla puolustusministeriön hallinnonalan palveluksessa. Lautakunnan jäsenet ovat sivutoimisia.

Kutsunta-asiain keskuslautakuntaan tehty valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa. Valitus onkin syytä toimittaa kutsunta-asiain keskuslautakunnalle viivyttelemättä  päätöksen tiedoksi saannista, jotta lautakunta voi ratkaista asian ennen asevelvolliselle asetettua määräaikaa, esimerkiksi palveluksen aloittamispäivää tai kertausharjoituksen alkamispäivää.

Tarkempia säännöksiä kutsunta-asiain keskuslautakunnan päätöksenteosta on asevelvollisuuslain 12. luvussa. Kutsunta-asian keskuslautakunnan toimintaan sovelletaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 1 §:n 2 momentin mukaisesti hallintolainkäyttölakia.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä