27.04.2018 14:00

HX-tarjouspyynnössä suorituskyky on avainasemassa

Lauri Puranen

Laajan valmistelutyön vaatinut HX-hankkeen tarjouspyyntö on jaettu Ison-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen hallinnoille. Tarjouspyyntöä on valmisteltu noin vuoden päivät. Ennen ministerin lähetysvaltuutusta sen lähettäminen hyväksyttiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja tarjouspyynnön perusteet esiteltiin eduskunnan puolustusvaliokunnalle. Ennen poliittista käsittelyä se kävi läpi puolustushallinnon sisäisen hyväksyntäketjun. Kiitokset kaikille valmistelussa mukana olleille.

Uskon vakaasti, että tarjouspyyntömme otetaan vastaan maailmalla hyvin ja saamme sen kautta käynnistettyä tuottoisat neuvottelut, joiden lopputuloksena – vuonna 2021 –  selkeytyy päätös Suomen puolustusjärjestelmälle parhaasta saatavilla olevasta suorituskyvystä Hornetin korvaajaksi.

Haluan tässä yhteydessä nostaa esille muutaman tärkeän asian tarjouspyyntöön liittyen.

Suorituskykyä haetaan vähintään 30 vuodeksi

Hankintapäätöksellä on erittäin merkittävä vaikutus puolustusjärjestelmän kykyyn ja uskottavuuteen. Ilmavoimien korkealla valmiudella ja suorituskykyisellä monitoimintahävittäjäjärjestelmällä on tärkeä, ennaltaehkäisevää kynnystä nostava vaikutus.

Hornetin suorituskyvyn korvaamisella ratkaistaan Ilmavoimien taistelukyky aina 2060-luvun alkuun asti. Siksi on aivan ehdottoman tärkeää, että kunkin kandidaatin kehitysnäkymiä arvioidaan hyvin kriittisesti kaikkien päätösalueiden osalta. Järjestelmän on oltava suorituskykyinen, huoltovarma ja käyttökustannuksiltaan Suomelle sopiva seuraavien vuosikymmenten ajan.

Toimintaympäristössämme olevat ja puolustustamme haastavat kyvyt kehittyvät koko ajan. Monitoimihävittäjän tulee tuoda lisäarvoa puolustukselle koko 30 vuoden elinkaaren ajan. Hankittavan monitoimihävittäjän järjestelmiä ja ominaisuuksia on kyettävä kehittämään ajan myötä, ja näin ylläpidetään puolustuskykyä myös seuraavina vuosikymmeninä. Avioniikka-, tutka-, ase- ja elektronisen sodankäynnin järjestelmät ovat ohjelmistopohjaisia, mutta toisaalta myös itse tietokoneet ja aseet, niin sanottu kova rauta, vaativat päivitystä.

Hankintapäätöstä tehtäessä on myös arvioitava kandidaatteja käytössä olevien konemäärien ja käyttäjäyhteisön laajuuden näkökulmasta kalustollemme suunnitellun, 2060-luvulle ulottuvan elinkaaren aikana. Muut käyttäjämaat ovat jakamassa kustannuksia kanssamme.        

Vain suorituskyky pisteytetään

Monitoimihävittäjän valinta perustuu viiteen päätösalueeseen: monitoimihävittäjän sotilaallinen suorituskyky, huoltovarmuus, teollinen yhteistyö, hankinta- ja elinkaarikustannukset sekä hankinnan turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset. Koska hankinta vaikuttaa puolustusvoimien toimintakykyyn ja ratkaisee ilmavoimien taistelukyvyn aina 2060-luvulle asti, tulee hankintapäätöksen ensisijaisesti johtaa suorituskyvyltään parhaimman järjestelmän valintaan sitä tukevine elementteineen. 

Tarjoukset asetetaankin paremmuusjärjestykseen vain suorituskyvyn perusteella, muiden päätösalueiden osalta vaaditaan, että tarjous täyttää päätösalueille määritetyt tiukat vaatimukset.

Tarjouspyynnössä huomioidaan hankintahintaa koskeva poliittinen ohjaus

Valtioneuvoston puolustusselonteossa todetaan HX-hankinnan kustannuksista seuraavasti: Hankinnan kustannusarvio on 7–10 mrd.€ ja että ylläpito- ja käyttökustannukset kyetään kattamaan puolustusbudjetista ilman erillisrahoitusta.

Ensimmäisessä eli nyt käynnistyvässä neuvotteluvaiheessa etsitään alustavat tarjoajakohtaiset vaatimukset täyttävät ratkaisut ja niiden alustava hinta. Ratkaisun hinta määritellään hankinnan tässä vaiheessa sopimaan 7-10 miljardin euron reunaehtoihin.

Lähtökohtaisesti ylläpitokustannuksien pitää säilyä nykyisessä suhteessa puolustusbudjettiin, ellei HX-järjestelmän mukana saavuteta merkittävää suorituskyvyn lisäystä puolustusjärjestelmän muille osa-alueille.

Osana tarjouspyyntöä annetaan malli, johon tarjoaja tuottaa elinkaarikustannustiedon. Tämä mahdollistaa kustannustietojen objektiivisen vertailun. Tarkkaa euromääräistä loppusummaa koko elinkaaren ajalta on vaikea määrittää, koska siihen vaikuttaa mm. 30 vuoden aikana tapahtuva rahanarvon muutos.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio

Hankinnan turvallisuus- ja puolustuspoliittiset vaikutukset arvioidaan tarjouskilpailun ulkopuolella puolustusministeriön johdolla. Ulkopuolella tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että lentokonevalmistajia kohtaan ei ole vaatimuksia eivätkä he voi vaikuttaa arvioon millään tavoin.

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen arvioinnin päämääränä on valmistaa ja informoida poliittista päätöksentekoprosessia tarjoamalla analysoitu näkemys hävittäjähankinnan kansallisista turvallisuus- ja puolustuspoliittisista vaikutuksista. Arvioinnin kohteena ovat kahdenväliset ja monenkeskiset suhteet. 

Mitä seuraavaksi?

Tarjouspyyntövaihe tuottaa sitovaa ja hankkeen todentamaa tietoa kandidaattien tarjoamista ratkaisuista eikä meillä ole mahdollisuutta ottaa kantaa muuhun kuin todennettuun tietoon, vaikka muunkinlaista tietoa saattaa olla liikkeellä enenevissä määrin.

Tulemme jatkamaan aktiivista viestintää HX-hankkeen etenemisestä. Vuonna 2019 HX-hanke laatii väliraportin hankkeen jatkon suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Raportti on pääasiassa luottamuksellinen tai salainen, mutta julkisista osista kerrotaan HX-hankkeen viestintäkanavissa.

Lue lisää tarjouspyynnöstä


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja