Följderna av ett avtalslöst utträde och beredskapen inför dem

Storbritannien har meddelat att landet lämnar EU till följd av folkomröstningen i juni 2016. Storbritanniens utträde ur unionen träder i kraft den 29 mars 2019, då den tidsfrist på två år som i EU:s grundfördrag fastställts för förhandlingarna om utträde löper ut. Om utträdesavtalet träder i kraft den 30 mars 2019 i enlighet med planerna, fortsätter Storbritannien med stöd av avtalets bestämmelser om en övergångsperiod att tillämpa nästan alla EU-bestämmelser åtminstone till utgången av 2020.

Det är också möjligt att inget utträdesavtal träder i kraft den 30 mars 2019, och Storbritannien lämnar då EU utan avtal. 

Frågor som gäller andra än försvarministeriets ansvarsområde: statsrådets kanslis webbsida om beredskapen inför brexit.

Exportkontroll

Om Storbritannien lämnar Europeiska unionen utan något utträdesavtal blir Storbritannien ett tredjeland, ett land utanför EU, utan övergångsperiod och specialarrangemang. I detta fall lämnar Storbritannien den inre marknaden och tullunionen och EU-rätten slutar att tillämpas.

För exportörer av försvarsmateriel innebär detta ändringar i tillståndsförfarandena. Det betyder att export till Storbritannien inte längre omfattas av de förfaranden som avses i direktiv 2009/43/EG om överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen och att de inom EES-området tillämpade överföringstillstånden slutar att gälla.

Då tillämpas på export av försvarsmateriel till Storbritannien de regler som gäller tredjeländer och försvarsmateriel får exporteras endast med ett tillstånd som beviljats för export. Export till tredjeländer förutsätter i regel utrikes- och säkerhetspolitisk prövning.

I statsrådets förordning 311/2013 om allmänna förutsättningar för tillståndsprövning för export av försvarsmateriel fastställs de stater på vilka man vid beviljandet av exporttillstånd inte tillämpar utrikes- och säkerhetspolitisk prövning. Om Storbritannien träder ut ur EU utan något avtal kräver export till Storbritannien utrikes- och säkerhetspolitisk prövning. I praktiken är det utrikesministeriet som utför prövningen och arbetsgruppen för ärenden som gäller export av försvarsmateriel som behandlar ansökningarna om exporttillstånd.

Försvarsministeriet meddelar närmare anvisningar om konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU så fort ytterligare information finns tillgänglig.

I ett avtalslöst utträdesläge ska företagen i sin exportverksamhet också ta hänsyn till ändringar i bland annat regleringen och i tullformaliteterna. När det gäller tullarna torde EU vid de yttre gränserna införa samma tullbestämmelser och -tariffer som för andra tredjeländer, inklusive kontroller och övervakning att tullbestämmelserna följs.

Det lönar sig för företag att bekanta sig med EU:s processer och regler om handel med tredjeländer.


Ytterligare information: 

Tuomas Koskenniemi (samordning av brexit-frågor inom försvarsministeriets ansvarsområde), e-postadressen har formen fornamn.efternamn@defmin.fi

Selina Kangas (specialsakkunnig, exportkontroll), e-postadressen har formen fornamn.efternamn@defmin.fiPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä