Pressmeddelanden 2007

06.12.07 00:01

Befordringar i generalitetet 6.12.2007

Republikens President Tarja Halonen har på föredragning av försvarsministern beslutat om följande befordringar av generaler vid försvarsmakten den 6 december 2007.

Generalmajor Ilkka Aspara befordras till generallöjtnant, brigadgeneral Jukka Pennanen till generalmajor, överste Seppo Toivonen till brigadgeneral och överste Kyösti Halonen till brigadgeneral.

Generallöjtnant Ilkka Erkki Sakari Aspara (f. 1951) tjänstgör sedan januari 2007 som arméchef vid huvudstaben. Tidigare har han varit kommendör för försvarsområdet och stabschef vid staben för Västra Försvarsområdet, chef för Försvarskurserna, kommendör för Kajanalands Brigad, chef för avdelningen för grundexamen vid Försvarshögskolan, biträdande avdelningschef, äldre avdelningsstabsofficer och byråstabsofficer vid huvudstabens operativa avdelning, lärare vid Försvarshögskolan och Krigshögskolan, bataljonsofficer vid Nylands Jägarbataljon och undervisningsofficer vid Kadettskolan. Från Krigshögskolan utexaminerades han år 1983. Dessutom har han studerat i Storbritannien. Till generalmajor befordrades han i december 2005. Generallöjtnant Aspara har förordnats till uppgiften som kommendör för armén vid Arméstaben från den 1 januari 2008.

Generalmajor Jukka Mikko Pennanen (f. 1952) tjänstgör sedan oktober 2007 i specialuppgifter vid staben för Östra försvarsområdet. Tidigare har han varit kommendör för Karelska Brigaden, Finlands militärattaché i Berlin, avdelningschef och äldre avdelningsstabsofficer vid staben för Västra försvarsområdet, chef för Pansarskolan, stabschef och byråchef vid Pansarbrigaden, lärare vid Försvarskurserna och Försvarshögskolan, chef för huvudstabens infanteribyrå och byråofficer vid staben för Södra Finlands Militärlän. Från Krigshögskolan utexaminerades han år 1987. Dessutom har han avlagt generalstabsofficerskursen i Tyskland och andra studier i Tyskland och Schweiz. Till brigadgeneral befordrades han i december 2004. Generalmajor Pennanen har förordnats till kommendör för Östra Finlands Militärlän från den 1 januari 2008.

Brigadgeneral Seppo Risto Juhani Toivonen (f. 1957) tjänstgör sedan augusti 2007 som operationschef vid staben för Östra Försvarsområdet. Tidigare har han vid huvudstaben tjänstgjort som infanteriinspektör och biträdande avdelningschef, innehaft specialuppgifter, varit assistent till allmänna sekretereraren för Försvarsrådet, avdelningsstabsofficer och byråstabsofficer, varit kommendör för Kajanalands Brigad, stabschef och bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet, byråchef och byråofficer vid staben för Östra Nylands Militärdistrikt. Från Krigshögskolan utexaminerades han år 1989. Dessutom har han studerat i Sverige och Schweiz. Till överste befordrades han i juni 2001. Brigadgeneral Toivonen har förordnats till operationschef vid Arméstaben från den 1 januari 2008.

Brigadgeneral Kyösti Juhani Halonen (f. 1958) tjänstgör sedan januari 2005 som chef för huvudstabens ledningssystemsavdelning. Tidigare har han varit  kommendör för Pansarbrigaden, chef för Idrottsskolan, forskarstabsofficer och lärare vid Försvarshögskolan samt avdelningsstabsofficer, byråstabsofficer och byråofficer vid huvudstaben. Från Krigshögskolan utexaminerades han år 1991. Dessutom har han studerat i Förenta Staterna och Schweiz. Till överste befordrades han i februari 2002. Brigadgeneral Halonen har förordnats att fortsätta som chef för huvudstabens ledningssystemsavdelning från den 1 februari 2008.

Ytterligare information ger informationsdirektör Jyrki Iivonen vid försvarsministeriet, tfn 09-160 88200 eller 050-568 0553.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä