Pressmeddelanden 2007

13.09.07 13:24

En försvarsbudget som återställer verksamhetsnivån år 2008

Försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås få 2 425,7 milj. euro i anslag, vilket innebär en ökning på 190,1 milj. euro (8,5 %) jämfört med den egentliga budgeten för innevarande år.

Utgifterna under försvarsministeriets huvudtitel utgör år 2008 mindre än 1,3 procent av den prognosticerade bruttonationalprodukten, vilket också är fallet i år. Huvudtitelns anslag uppgår till cirka 5,4 % av alla statens anslag (år 2007 cirka 5,5 %). Det totala antalet anställda inom förvaltningsområdet bedöms uppgå till 16 700 årsverken under budgetåret, vilket är en minskning med 410 årsverken jämfört med vad som föreslogs i budgeten för år 2007.


Budgetpropositionens utgångspunkter

Målet för det finska försvaret är att i alla lägen garantera landets suveränitet samt att trygga medborgarnas levnadsmöjligheter och statsledningens handlingsfrihet. Finlands försvarsförmåga dimensioneras så att hela landet kan försvaras. För detta upprätthålls allmän värnplikt och försvaret bygger på ett territoriellt försvarssystem. Genom att utveckla den militära kompatibiliteten fortsätter man att skapa färdigheter för internationellt militärt samarbete i olika krissituationer. Utgångspunkten för utvecklandet av försvaret är ett nationellt försvar, som gör det möjligt att ingå en allians.


Förnyande av motiveringarna i budgetpropositionen

Innehållet i och sättet att presentera motiveringarna i budgetpropositionen har förnyats med målet att ge en bättre grund än tidigare för beslutsfattandet i budgeten. Sättet att presentera resultatmålen i budetpropositionen har i anknytning till detta utvecklats i enlighet med principerna för statsförvaltningens resultatstyrning så att de resultatmål som gäller å ena sidan försvarsministeriets förvaltningsområde och å andra sidan de enskilda ämbetsverken utgör en klar hierarki av resultatmål i budgetpropositionen.

I budgetpropositionen har utgående från ovan nämnda utgångspunkter och på basis av den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen 2004 gällande försvarsministeriets verksamhetsområde ställts samhälleliga effektmål för försvarspolitiken, för det militära försvaret av riket, för tryggandet av samhällets vitala funktioner och för deltagandet i militär krishantering.

Hur verkningsfullt det militära försvaret är kan granskas genom den prestationskapacitet som redan finns och sådan som skall utvecklas. I budgetpropositionen har på basis av detta i fråga om det militära försvaret av riket ställts prestationskapacitetsmål för en lägesbild, territoriell övervakning och beredskap. De metoder som skall användas vid utvärderingen av det militära försvarets prestationskapacitet utvecklas fortsättningsvis, för att dessa skall kunna utnyttjas fullt ut också vid resultatstyrningen.


Försvarsmaktens verksamhetsutgifter

För försvarsmaktens verksamhetsutgifter föreslås anslag på totalt 1 411,5 milj. euro, av vilka löneutgifternas andel utgör 723,0 milj. euro (51 %). Anslagen för verksamhetsutgifter ökar jämfört med i år med 54,5 milj. euro (4,0 %). Ökningen beror huvudsakligen på att verksamhetens nivå återställs till nivån år 2005, på de strukturförändringar som ingår i redogörelsen, utgifter för försvarsförvaltningens fastighetsreform, hälsokontroller av de värnpliktiga, inhemska krishanteringsutgifter och justeringar av kostnadsnivån.  


Antalet anställda, strukturen och kompetensen inom försvarsmakten anpassas så att de betjänar genomförandet av uppgifterna och en långsiktig utveckling av försvarssystemet. Av en åldersklass utbildas alla män som till sitt hälsotillstånd lämpar sig för beväringstjänst. Vid repetitionsövningar utbildas 25 000 reservister (målet för i år 5 000). Samverkan och kommunikationen med det övriga samhället och med myndigheterna utvecklas fortsättningsvis för att samhällets vitala funktioner och objekt skall kunna tryggas.


Anskaffningar av försvarsmateriel

Anslag på 669,5 milj. euro föreslås för anskaffningar av försvarsmateriel. Detta belopp innehåller en ökning på 88,6 milj. euro (15,3 %) jämfört med föregående år. Ökningen orsakas av nödvändiga anskaffningar av reservdelar och av att utgifterna för beställningsfullmakter infaller på olika år. Av det föreslagna anslaget orsakas 557,4 milj. euro av betalningar av beställningsfullmakter som beviljats tidigare, 28,6 milj. euro av betalningsandelen år 2008 av en ny beställningsfullmakt, 62,7 milj. euro av övriga anskaffningar av försvarsmateriel och 20,8 milj. euro av utgifter till följd av ändringar i index och valutakurser.

En ny beställningsfullmakt för utvecklande av försvarsmaktens materiel (PVKEH 2008) uppgår till totalt 109,45 milj. euro under åren 2008-2011. Med de projekt som beställningsfullmakten gäller försöker man förbättra försvarsmaktens integrerade spanings-, övervaknings- och ledningssystem samt den prestationskapacitet som jaktplansmaterielen erbjuder.


Budgetpropositionen 2008 innehåller dessutom ett anslag på 31 milj. euro för utgifter föranledda av anskaffning av begagnade Hawk Mk 66 –plan, reservdelar och bytesutrustning till dem samt av modifiering av planen.


Militär krishantering

För den militära krishanteringens materiel- och förvaltningsutgifter föreslås 48,2 milj. euro. Den andel som gäller de finska krishanteringstruppernas underhållsutgifter, 56,4 milj. euro, ingår i utrikesministeriets huvudtitel. Trupper finns under år 2008 i Kosovo, Afghanistan och Bosnien-Hercegovina. Libanon-operationen avslutas vid utgången av år 2007 och dess materiel evakueras under år 2008.


Ytterligare upplysningar:

Kanslichef Kari Rimpi, tfn (09) 160 88101

Överdirektör Eero Lavonen, tfn (09) 160 88107

Ekonomidirektör Timo Norbäck, tfn (09) 160 88240


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä