Pressmeddelanden 2007

02.01.07 00:42

Verksamhets- och ekonomiplan för försvarsministeriets förvaltningsområde

Verksamhets- och ekonomiplanen för försvarsministeriets förvaltningsområde för åren 2008–2011 bygger på de linjer och mål som presenteras i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2004 samt i regeringsprogrammet.


I enlighet med den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen genomförs en reform av lednings- och förvaltningsstrukturen och fortgår strukturomvandlingen för att de resurser och inbesparingar av verksamhetsutgifterna som behövs vid utvecklandet av försvaret skall kunna åstadkommas. Eftersom de strukturella åtgärderna har effekt först från år 2008, minskas trycket på att höja försvarsmaktens verksamhetsutgifter genom interna åtgärder inom förvaltningsområdet under åren 2005–2007 genom att verksamheterna rangordnas och genom att strukturomvandlingen fortgår. Åren 2008–2012 är avsikten att med strukturella åtgärder få verksamhetsutgifterna ner till den nivå de hade år 2004 genom årliga inbesparingar på i genomsnitt 50 miljoner euro, vilka inriktas på utvecklingsprojekt. Detta förutsätter bestående inbesparingar i personal- och fastighetsutgifterna.


Det årliga inbesparingsbehovet på 50 miljoner euro vid finansieringen av utvecklingsprojekt, vilket ställts som mål för försvarsmakten i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen, har åstadkommits genom att två garnisoner har dragits in, den anställda personalen har minskats och genom att 500 årsverken har allokerats för stödjande av utvecklingsprogram. Dessutom har man avstått från fastigheter och markområden som blivit överflödiga, utlokaliserat stödfunktioner med hjälp av strategiskt partnerskap, minskat staber samt förnyat försvarsmaktens ledarskaps- och förvaltningssystem.


Strukturomvandlingen inom försvarsmakten och verkställandet av den, vilket inleddes utgående från statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse av år 2004, har huvudsakligen framskridit enligt uppställda mål och planerade tidtabeller. Huvuddelen av de åtgärder som hänför sig till strukturomvandlingen inom försvarsmakten blir klar vid början av år 2008. Till följd av den tidtabell som beskrivs ovan kan de ekonomiska inbesparingar som strukturomvandlingen medför utnyttjas stegvis under planeringsperioden för verksamhets- och ekonomiplanen 2008–2011. Utgående från de hittills verkställda rationaliseringsåtgärderna och tack vare att planerna har blivit mera exakta kan man redan nu bedöma att en del av de inbesparingsmål som ställts för balanseringen av verksamheten och ekonomin inte kommer att uppnås i den omfattning som planerats.

De centrala måluppställningar som inverkar på planeringsperioden 2008–2011

De centrala måluppställningar i säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen 2004 som inverkar på planeringsperioden kan i fråga om upprätthållandet av prestationsförmågan och utvecklandet av handlingsberedskapen koncentreras till tre delhelheter:

  • Finlands försvarsförmåga dimensioneras så att hela landet kan försvaras. I detta syfte upprätthålls den allmänna värnplikten, och försvaret baserar sig på det territoriella försvarssystemet.
  •  Vid den nationella beredskapen och utvecklandet av försvaret beaktas också risker och hot av nya slag. Kapacitet att ge handräckning till andra myndigheter och samverkan mellan myndigheterna utvecklas fortsättningsvis.
  • Den militära krishanteringsförmågan utvecklas i enlighet med internationella förbindelser och förändringar i omvärlden. Detta förutsätter att nya verksamhetsformer börjar användas, att mångsidigare militära resurser med större prestationsförmåga än i dag utvecklas och att det deltas aktivt i multinationella övningar.

Koncentreringen på kärnfunktionerna och försvarsmaktens strukturomvandling fortgår under planeringsperioden 2008–2011 i enlighet med de riktlinjer som har definierats i statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse 2004. Det centrala målet för försvarsministeriets förvaltningsområde är att med början år 2008 återställa nivån på försvarsmaktens verksamhet på den målnivå den hade år 2005, innan strukturomvandlingen inleddes, inom reservutbildningen samt fartygs- och flygverksamheten. Återställandet av verksamhetens nivå har mycket stor betydelse med tanke på att den prestationsförmåga och handlingsberedskap som försvarsmaktens uppgifter förutsätter skall kunna upprätthållas.

De centrala utmaningarna under planeringsperioden 2008–2011

Med tanke på uppfyllandet av uppgifterna ovan har det huruvida de ekonomiska resurserna är tillräckliga dykt upp som ett centralt orosmoln under planeringsperioden 2008-2011. Trots de rationaliseringsåtgärder som vidtagits och de inbesparingar som nåtts har man med de åtgärder som siktade till en balansering av förvaltningsområdets verksamhet och ekonomi inte till alla delar nått en tillräcklig effekt med hjälp av vilken man hade kunnat säkerställa tillräckliga resurser i relation till uppställda mål och uppgifter.


Skälen till att resurserna är otillräckliga härrör från klyftan mellan de krav på prestationsförmåga som ställs i säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen 2004 och till buds stående resurser, stegringen av kostnadsnivån samt den kumulativa eftersläpning som gäller utvecklandet av försvarsmakten, vilken ett långvarigt underskott i finansieringen har orsakat. Antalet anställda och infrastrukturens volym inom förvaltningsområdet är till följd av skyldigheterna att upprätthålla beredskap och verksamhet ansenligt stora jämfört med månget annat förvaltningsområde. Av detta skäl har också små ändringar av priset per enhet stora multiplikativa effekter på verksamheten inom förvaltningsområdet. Försvarsministeriets förvaltningsområde har anvisats kompensation för att täcka prisstegringen, men med hjälp av kompensationen har endast en del av det totala behovet kunnat täckas. Den saknade delen måste man således täcka med medel inom den finansieringsram som anvisats förvaltningsområdet, vilket innebär att man måste pruta på övriga mål och innehållet i verksamheten.


Utöver de delfaktorer som beskrivs ovan ökar trycket att finansiera anskaffningen och upprätthållandet av försvarsmaktens materiel betydligt under kommande år, eftersom kostnadsnivån på försvarsmaterielen stiger mera än den allmänna prisnivån. Detta beror på att försvarsmaterielens livscykel blir kortare och underhållskostnaderna för ny materiel stiger. Upprätthållandet av försvarsmaktens krigstida trupper och ersättandet av åldrande kapacitet förutsätter en betydande nivåhöjning i försvarsmaterielsupphandlingens anslag och verksamhetsutgifter.


De vidtagna inbesparingsåtgärderna har under det senaste decenniet orsakat en kumulativ eftersläpning inom utvecklandet och upprätthållandet av försvarssystemets prestationsförmåga. För att kunna balansera verksamheten och ekonomin har försvarsmakten i betydande grad skurit ner på byggnadsprojekt som gäller den materiella prestationsförmågan för åren 2005–2011 och inskränkt fordonsupphandlingen samt förnyandet av beklädnaden. Till buds stående resurser möjliggör i detta nu inte att resurser anvisas försvarsmakten för utvecklande av de regionala trupper som ansvarar för försvaret av hela landet.


Ifall de finansiella ramarna för planeringsperioden ställs betydligt under den reella utvecklingsnivån, kan förvaltningsområdet inte upprätthålla den målnivå som uppgifterna förutsätter. Av ovan nämnda skäl bör det säkerställas att resurserna för försvarsministeriets förvaltningsområde räcker till genom en tillräcklig höjning av nivån på dem med början år 2008, vilken beaktar de ökande utgiftstrycken så att förmågan att utföra de uppgifter som ställts för förvaltningsområdet inte äventyras.


Verksamhets- och ekonomiplanen för försvarsministeriets förvaltningsområde för åren 2008-2011 (på finska)


Närmare uppgifter ges vid försvarsministeriet av äldre avdelningsstabsofficer Kari Aapro (tfn 09-160 88143 eller 040-503 1483).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä