Pressmeddelanden 2010

10.09.10 11:00

Försvarsbudgeten för år 2011

Budgetpropositionens utgångspunkter och verksamhetens centrala mål

Utgångspunkten för budgetpropositionen 2011 för försvarsministeriets förvaltningsområde är statsrådets redogörelse "Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2009".

Till försvarsmaktens uppgifter hör det militära försvaret av Finland, stödjande av andra myndigheter samt deltagande i internationell krishantering. Av dessa är den viktigaste uppgiften det militära försvaret av Finland, vilket utgör grunden för de övriga uppgifterna. Försvarsmakten förbereder sig på att avvärja användningen av militära maktmedel mot landet och hotet om sådan. Detta framhäver betydelsen av förebyggande verksamhet. Försvarsförmågan och försvarsberedskapen dimensioneras så att uppgifterna kan realiseras i enlighet med lägesutvecklingen.

De uppgifter som ankommer på försvarsmakten kräver en klar prioritering av funktioner och anskaffningar. Personalkostnader, utvecklande av materiel och omkostnader försöker man hålla i balans. Detta förutsätter att ökningen av den relativa andelen av personal- och fastighetskostnaderna kan hejdas. För att en trovärdig nationell försvarsförmåga ska kunna upprätthållas används i genomsnitt cirka en tredjedel av försvarsanslagen på underhåll och utvecklande av materiel.

Utmaningen för utvecklandet av det militära försvarets prestationsförmåga är fortsättningsvis huruvida de resurser som behövs för att upprätthålla verksamheten är tillräckliga samt det faktum att anskaffningen, användningen och underhållet av teknologin hela tiden blir dyrare.

Förvaltningsområdets anslag och personal

För försvarsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på cirka 2 853 milj. euro, vilket är 144 milj. euro mera än i den ordinarie budgeten för år 2010. Anslagsökningen orsakas huvudsakligen av ändringar i tidpunkterna för utgifterna för de beställningsfullmakter som gäller försvarsmateriel, av en nivåförhöjning på två procent i enlighet med den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen för 2009 samt av förutsedda kostnadsnivåjusteringar. Vid dimensioneringen av anslagen har man dessutom beaktat de uppskov med betalningar av försvarsmaterielanskaffningarna som man kom överens om i samband med de statsekonomiska rambesluten. När man jämför anslagsnivån för åren 2011 och 2010 bör man som en betydande faktor också beakta att budgetpropositionen 2011 innehåller en överföring av betalningar av beställningsfullmakter på cirka 80 milj. euro och motsvarande anslag från år 2010 till år 2011. Detta kom man överens om i den tredje tilläggsbudgeten för 2010.

Av de nya beställningsfullmakterna för försvarsmakten som presenteras i budgetpropositionen för 2011 och av de fullmakter som beviljats tidigare orsakas år 2011 utgifter på totalt 854 milj. euro och för åren efter budgetåret anslagsförbindelser på 1 660 milj. euro.

Utgifterna under försvarsministeriets huvudtitel utgör en lika stor andel av den prognostiserade bruttonationalprodukten år 2011 som i år, dvs. cirka 1,5 procent. Anslagen under huvudtiteln utgör cirka 5,7 procent av de totala anslagen i statens budgetekonomi (år 2010 cirka 5,4 procent).

Antalet årsverken inom förvaltningsområdet uppskattas år 2011 till cirka 15 900. Det innebär en minskning jämfört med i år med cirka 80 årsverken, vilken huvudsakligen orsakas av en minskning av antalet årsverken inom försvarsmakten.


Försvarsmaktens omkostnader

Det föreslås anslag på totalt cirka 1 696 milj. euro för försvarsmaktens omkostnader, och med dessa anslag upprätthålls nuvarande nivå på verksamheten. Löneutgifterna utgör nästan hälften av omkostnaderna. I anslagen för omkostnaderna ingår en ökning från föregående år med cirka 72 milj. euro (4,4 procent). Ökningen beror huvudsakligen på en anslagsöverföring inom budgetramen från momentet Anskaffning av försvarsmateriel samt på kostnadsnivåjusteringar.

Av ålderklassen utbildas alla män som till sitt hälsotillstånd lämpar sig för beväringstjänst. För höjning av beväringarnas dagpenning används 3,2 milj. euro. Målet är att ett motsvarande antal reservister som år 2010 (25 000 personer, 125 000 utbildningsdygn) ska utbildas vid repetitionsövningar.

Försvarsmaterielanskaffningar

För försvarsmaterielanskaffningar föreslås anslag på cirka 738 milj. euro, vilket innebär en ökning med cirka 40 milj. euro (5,7 procent) jämfört med den ordinarie budgeten för i år. Ökningen beror huvudsakligen på en överföring från år 2010 av betalningar av beställningsfullmakter och av motsvarande anslag.

För försvarsmaterielanskaffningar föreslås en ny beställningsfullmakt, vars totala belopp uppgår till cirka 152 milj. euro åren 2011 – 2014. Med beställningsfullmakten uppdateras eldgivningskontrollsystemet för det tunga raketartillerisystemet och anskaffas ammunition, inleds modernisering av pansarminorna, utvecklas försvarsmaktens specialtrupper samt fortgår uppförandet av gemensamma informationstjänster och informationssystem för försvarsmakten etc.

Militär krishantering

För materiel- och förvaltningsutgifter inom den militära krishanteringen föreslås cirka 59 milj. euro, vilket är cirka 5 milj. euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2010. Den andel som gäller underhållskostnader för de finska krishanteringstrupperna, cirka 60 milj. euro, ingår under utrikesministeriets huvudtitel. De finska krishanteringstruppernas planerade totala styrka i de olika operationerna, huvudsakligen i Kosovo och Afghanistan, är cirka 300 soldater år 2011. I budgetpropositionen har man dessutom berett sig på att sända en av marinens fartygsenheter till den EU-ledda Atalanta-operationen i Somalia. Vidare står cirka 300 soldater, som har utbildats för två EU-stridsgrupper, från början av år 2011 i beredskap under sex månader här hemma.

Ytterligare information:
Kanslichef Kari Rimpi, tfn (09) 160 88101
Överdirektör Teemu Penttilä, tfn (09) 160 88170
Ekonomidirektör Timo Norbäck, tfn (09) 160 88240

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä