Pressmeddelanden 2010

25.11.10 15:40

Utnämning till en generalstjänst och förordnande till uppgifter inom försvarsmakten

Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 25 november 2010 beslutat föreslå för Republikens President tillsättning av en generalstjänst och förordnande till uppgifter inom försvarsmakten enligt följande:

Överste Timo Pekka Kivinen utnämns till en tjänst som general från den 1 januari 2011 för en period av fem år och han förordnas till kommendör för Karelska brigaden från den 1 januari 2011; stabschefen för armén, generalmajor Juha Osmo Kilpiä förordnas till ett specialuppdrag vid Huvudstaben från den 1 februari 2011; planeringschef, generalmajor Mika Matti Otto Peltonen förordnas till operationschef från den 1 januari 2011; beredskapschef, flottiljamiral Kari Juhani Takanen förordnas till planeringschef från den 1 januari 2011; kommendören för Karelska brigaden, brigadgeneral Jorma Heikki Tapio Ala-Sankila förordnas till beredskapschef från den 1 januari 2011; kommendören för Södra Finlands militärlän, brigadgeneral Juha-Pekka Liikola förordnas till stabschef för armén från den 1 februari 2011; ingenjörsbrigadgeneral Jukka Matti Juusti förordnas till ett specialuppdrag vid Huvudstaben från den 1 januari 2011; ingenjörsbrigadgeneral Veli Pekka Valtonen förordnas till krigsmaterielchef från den 1 januari 2011; direktören för enheten för nationell försvarspolitik vid försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning, brigadgeneral Markku Nikkilä förordnas till kommendör för Södra Finlands militärlän från den 1 februari 2011.

Överste Timo Pekka Kivinen (f. 1959) har varit biträdande avdelningschef vid Huvudstaben sedan år 2009. Tidigare har han varit byråofficer, byråchef, avdelningsofficer, avdelningsstabsofficer, innehaft ett specialuppdrag, varit militärattaché i Ungern, kommendör för Uttis Jägarregemente, föreståndare för avdelningen för påbyggnadsexamina och prorektor vid Försvarshögskolan. Till överste befordrades han år 2004.

Generalmajor Juha Osmo Kilpiä (f. 1953) har varit stabschef för armén sedan år 2009. Tidigare har han varit biträdande arméchef, avdelningsstabsofficer, byråstabsofficer och byråofficer vid Huvudstaben, kommendör för Nordliga stridsgruppen i EU:s operation Althea i Bosnien Hercegovina, kommendör för Karelska brigaden, chef för Försvarsmaktens internationella center, lärare vid Försvarshögskolan, kommendör för Finska kontingenten inom Finska byggbataljonen i operationerna IFOR och SFOR, bataljonskommendör vid Mellersta Finlands regemente, avdelningsstabsofficer vid staben för Helsingfors militärlän, chef för operativa byrån vid Finska bataljonen inom operationerna UNDOF och UNIFIL, avdelningschef för Huvudstabens internationella avdelning och Finlands militärrepresentant i EU och Nato. Till generalmajor befordrades han år 2006.

Generalmajor Mika Peltonen (f. 1956) har varit planeringschef vid Huvudstaben sedan år 2008. Före det var han infanteriinspektör vid Huvudstaben samt kommendör för Savolax brigad. Åren 1994-2001 var han Republikens Presidents adjutant. Före det var han bl.a. bataljonsofficer vid Nylands Jägarbataljon, byråchef och utbildningschef vid Försvarshögskolan och byråofficer vid staben för Helsingfors militärlän, innehade specialuppdrag vid arméstaben samt var stabschef för armén. Till generalmajor befordrades han år 2008.

Flottiljamiral Kari Juhani Takanen (f. 1957) har tjänstgjort som beredskapschef vid Huvudstaben sedan juli 2008. Före det har han varit kommendör för Skärgårdshavets marinkommando, avdelningsofficer vid Marinstaben, försvarsmaktens kommendörs adjutant, flottiljkommendör vid Finska vikens marinkommando och Finska vikens flotta. Till flottiljamiral befordrades han år 2008.

Brigadgeneral Jorma Heikki Tapio Ala-Sankila (f. 1956) har varit kommendör för Karelska brigaden sedan oktober 2007. Tidigare har han varit militärattaché i Berlin, chef för utbildningscentret vid Försvarsmaktens internationella center, bataljonskommendör vid operationen KFOR i Kosovo, kommendör för Uttis Jägarregemente, äldre avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens arméavdelning, avdelningsstabsofficer vid internationella avdelningen och operativa avdelningen, bataljonsofficer vid operationen SFOR i Bosnien samt byråofficer och byråstabsofficer vid staben för Sydöstra Finlands militärlän. Till brigadgeneral befordrades Ala-Sankila år 2009.

Brigadgeneral Juha-Pekka Liikola (f. 1954) har varit kommendör för Södra Finlands militärlän sedan år 2008. Tidigare har han varit stabschef vid staben för Västra försvarsområdet, prorektor för Försvarshögskolan, kommendör för Gardesjägarregementet, föreståndare för avdelningen för grundexamen vid Försvarshögskolan, stabschef vid Tavastlands regemente, avdelningsstabsofficer vid staben för Tavastlands militärlän, innehaft specialuppdrag vid staben för Tavastehus militärdistrikt, varit byråchef och byråofficer vid staben för Lahtis militärdistrikt, byråofficer vid staben för Inre Finlands militärlän, elevofficer vid Krigshögskolan, enhetschef, vikarie för enhetschefen och undervisningsofficer vid Tavastlands Ryttarbataljon. Till brigadgeneral befordrades han år 2006.

Ingenjörsbrigadgeneral Jukka Matti Juusti (f. 1955) har varit Försvarsmaktens krigsmaterielchef sedan år 2007. Tidigare har han varit Försvarsmaktens huvudingenjör, överingenjör vid Huvudstaben, försvarsmaterielexpert vid Finlands EU- och Nato-representationer i Bryssel, planeringsingenjör och sektionschef vid staben för Försvarsmaktens materielverk, chef för Elektronikcentralverkstaden samt byråchef vid Huvudstabens krigsekonomiavdelning, byråingenjör, ingenjörspraktikant och praktikant vid elteknikavdelningen. Till ingenjörsbrigadgeneral befordrades han år 2006.

Ingenjörsbrigadgeneral Veli Pekka Valtonen (f. 1954) har senast tjänstgjort som krigsmaterielchef. Tidigare har han varit biträdande avdelningschef med ansvar för internationella ärenden vid Huvudstaben, försvarsmaterielexpert vid Finlands Nato- och EU-representationer samt officer med ansvar för försvarsmaterielsamarbetet vid WEAG:s sekretariat (Western European Armaments Group). Tidigare har han varit chef för forsknings- och teknologisektorn vid Huvudstabens krigsekonomiavdelning, innehaft olika ledningsuppgifter vid Topografkåren samt varit forskare och lärare vid Tekniska högskolans fotogrammetriska laboratorium. Till ingenjörsbrigadgeneral befordrades han år 2008.

Brigadgeneral Markku Ilmari Nikkilä (f. 1956) har varit direktör för enheten för nationell försvarspolitik vid försvarsministeriet sedan år 2008. Tidigare har han varit kommendör för Björneborgs brigad, innehaft specialuppdrag, varit biträdande avdelningschef och äldre avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, militärrepresentant vid Finlands FN-representation i New York, äldre byråstabsofficer vid försvarsministeriet, lärare vid Försvarshögskolan, bataljonsofficer och bataljonskommendör i operationen UNPROFOR samt undervisningsofficer vid Stridsskolan. Till brigadgeneral befordrades han år 2006.

Ytterligare upplysningar ger regeringsrådet, som personaldirektör, Jari Kajavirta (tfn 09-160 88121) och kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen (tfn 09-160 88200 eller 050 568 0553).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä