Pressmeddelanden 2014

23.04.14 14:00

Ansvaret för organiserandet av serviceproduktionen gällande försvarsförvaltningens hantering av sina lokaler föreslås kvarstå hos Försvarsförvaltningens byggverk

Försvarsministeriet förbereder som bäst ett beslut om hur försvarsförvaltningens lokalhantering ska utvecklas.

En arbetsgrupp som berett ärendet föreslog två olika baslösningar:
1. Den nuvarande verksamhetsmodellen utvecklas så att Försvarsförvaltningens byggverk fortfarande svarar för sakkunnig- och underhållstjänster för fastigheterna som en del av försvarsförvaltningen eller
2. I hanteringen av lokalerna övergår man till en modell där allt är på hyra och Byggverket fusioneras med Senatsfastigheter.

I försvarsministeriets beredning stannade man för en lösning där den nuvarande verksamhetsmodellen utvecklas, eftersom detta gör det möjligt att effektivera verksamheten, men bäst säkerställer att den specialkunskap inom fastighets- och miljösektorn som försvaret behöver kvarstår inom försvarsförvaltningen. Det valda alternativet ansågs mest lämpligt med tanke på beredskapen och säkerheten. Dessutom innehåller modellen minst risker som sammanhänger med förändringar i personalen.

Under åren 2015 ? 2018 genomförs tilläggsinbesparingar på cirka 7 miljoner euro utöver de inbesparingar på 19 miljoner euro som fås genom försvarsmaktsreformen. Inbesparingarna har realiserats fullt ut den 1 januari 2019.

I försvarsmaktsreformen minskar antalet anställda vid Försvarsförvaltningens byggverk med cirka hundra årsverken fram till år 2015 (11 %) och vidare, som en följd av beslutsförslaget, med 39 årsverken (6 %) under åren 2015 ? 2018.

I de konsekvenser för personalen som förslaget orsakar följs statens och försvarsförvaltningens personalpolitiska riktlinjer. Det alternativ som valts får stöd också av personalorganisationerna. Förslaget är som bäst på utlåtanderunda hos personalorganisationerna. Det centrala i beslutet är att verksamheten vid Försvarsförvaltningens byggverk, underhållet av lokalerna och datasystemen utvecklas samt att samarbetet mellan de olika aktörerna i lokalhanteringen förbättras.

Metoder för att stävja kostnadsstegringen är att förbättra lokaleffektiviteten, att avstå från mindre viktiga lokaler och områden, att vidta åtgärder i anslutning till produktionen och anskaffningen av energi och till en effektiv energianvändning samt att allmänt effektivera verksamheten. Verksamheten ska utvecklas så att den blir mera sporrande och administrativt effektivare än tidigare.

Dessutom säkerställs verksamheten i en situation där det finns ett stegringstryck på kostnaderna i anknytning till lokaler och områden men där statens utgifter samtidigt måste kunna minskas. Med åtgärderna genomförs också statskoncernens fastighets-, lokal-, klimat- och energipolitiska riktlinjer.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig Matias Warsta, tfn 0295 140 454.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä