Pressmeddelanden 2014

13.06.14 12:30

Partnerskapet med Millog Oy i fråga om underhållet av arméns och marinens material föreslås bli breddat

Försvarsminister Carl Haglund föreslog den 12 juni 2014 för finanspolitiska ministerutskottet att partnerskapet med Millog Oy ska breddas i fråga om underhållet av det material som armén och marinen ansvarar för. Finanspolitiska ministerutskottet förordade förslaget.

Det nu framlagda förslaget är en del av försvarsmaktsreformen och grund för det utgör Huvudstabens förslag om att partnerskapet ska breddas.
I granskningen av hur underhållet kunde utvecklas ingick två alternativ: att utveckla försvarsmaktens egen serviceverksamhet gällande underhållet och att bredda partnerskapet med Millog Oy. För en breddning av partnerskapet talade goda erfarenheter av det nuvarande partnerskapet med Millog Oy samt de ekonomiska inbesparingar som kan fås av att partnerskapet breddas.

I anknytning till att partnerskapet breddas, överförs garnisonsverkstäderna vid arméns truppförband samt  marinens underhållscentraler och centrallager med de uppgifter de har på Millog Oy den 1 januari 2015. Dessutom övergår två lager med sina uppgifter till Millog Oy.

I omorganiseringen överförs på Millog Oy som rörelseöverlåtelse den personal som innehar de underhålls- och lageruppgifter som nämns ovan, totalt 366 personer. I rörelseöverlåtelsen övergår personalen automatiskt till att vara anställda hos den nya arbetsgivaren och deras anställningsförhållanden fortgår. Också de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsförhållandet och binder försvarsmakten som arbetsgivare övergår som sådana på den nya arbetsgivaren. Vid rörelseöverlåtelsen realiseras statens goda och ansvarsfulla personalpolitik. Omorganiseringen medför inga personaluppsägningar.

De organisationer som representerar personalen har varit med vid beredningen av omorganiseringen och de hörs i saken ännu innan det slutliga beslutet fattas.

Försvarsministern betonar att det inte finns en enda riktig handlingsmodell vid omorganiseringen av serviceproduktion. -Vid granskningen av hur verksamheten kunde utvecklas finns det alltid flera alternativa handlingsmodeller. Målet är att i varje enskilt fall hitta den handlingsmodell som med tanke på den totala ekonomin och verksamheten är kostnadseffektiv och uppfyller försvarsmaktens krav gällande undantagsförhållanden. Valet av utvecklingsalternativ grundar sig alltid på en objektiv helhetsbedömning av alternativen från fall till fall.

I sitt nu framlagda förslag betonar försvarsministern att underhållet på lång sikt ska vara ekonomiskt med tanke på helheten. Det breddade partnerskapet uppskattas medföra en inbesparing på totalt 30 miljoner euro under kontraktsperioden på sex år jämfört med om den egna verksamheten utvecklas. Detta gör det också möjligt att effektivare hantera materialets livscykel.

Det partnerskap som redan tidigare har ingåtts med Millog har visat sig fungera väl på alla sätt och det är enligt Haglund ett bra exempel på en lyckad partnerskapslösning. -I ett annat beslut, som jag nyligen fattat, försvarsmaktens hantering av sina lokaler, stannade jag för den motsatta lösningen, dvs. att utveckla den egna verksamheten, konstaterar Haglund.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av överdirektör Teemu Penttilä, tfn 09 160 88170  samt vid huvudstaben av brigadgeneral Timo Rotonen, tfn 0299 800.
 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä