Pressmeddelanden 2018

29.11.18 13:36

Regeringen föreslår preciserande tillförlitlighetskrav för militära tjänster i fråga om utländska bindningar

Regeringen har i dag till riksdagen överlämnat en proposition som innehåller preciseringar av den tillförlitlighet som ska krävas av en person som utnämns till en militär tjänst vid Försvarsmakten. Till en militär tjänst ska endast en sådan person kunna utnämnas som inte har ett sådant medborgarskap i en annan stat eller andra utländska bindningar som äventyrar statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets försvar eller Finlands internationella relationer.

Samma krav ska gälla studerande som antas för studier vid Försvarshögskolan, vilka leder till en officerstjänst, samt militära tjänster vid Gränsbevakningsväsendet och utbildning till gränsbevakare.

Vid bedömningen av tillförlitligheten är det väsentligt huruvida det är sannolikt att en utländsk bindning utsätter den som är föremål för utredning för osaklig påverkan.

De utländska bindningarna bör beaktas också med tanke på personens egen ställning och skyddandet av personen. En person kan hamna i en intressekonflikt som innebär att en närstående hotas med våld eller att personen på något annat sätt utsätts för påtryckningar för att i sitt arbete handla i strid med sina förpliktelser.

Minister Niinistö påminner om att det är viktigt att preventivt kunna förhindra att sådana personer får tillträde till Försvarsmaktens militära tjänster, vilkas utländska bindningar kan orsaka men för den nationella säkerheten. ”Det finns också stater vilkas medborgare oberoende av sitt dubbla medborgarskap är skyldiga att bistå den statens säkerhetsmyndigheter med hot om att de annars straffas. Regeringens proposition ger ett nytt instrument utöver säkerhetsutredningarna, med vilket man med respekt för medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter kan ingripa i situationer där den nationella säkerheten kan vara hotad.”

Enligt inrikesminister Kai Mykkänen är det viktigt att förhindra sådana bindningar som kan utgöra en fara för Finland eller personen själv. ”Bedömningen av vilken betydelse utländska bindningar och dubbelt medborgarskap har kommer att påverkas t.ex. av verksamhetssätten i den stat bindningarna gäller samt av bindningarnas karaktär och varaktighet. Till exempel dubbelt medborgarskap i Finland och ett annat nordiskt land ska inte heller i fortsättningen vara ett hinder för att söka sig till en militär tjänst”, säger Mykkänen. 

I propositionen ingår förslag till ändringar av lagen om försvarsmakten, lagen om Försvarshögskolan och lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning. Lagarna avses träda i kraft under 2019.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av äldre regeringssekreterare Jenni Herrala, tfn 0295 140 072, och vid inrikesministeriet av regeringsrådet Ari-Pekka Koivisto, tfn 0295 42 1601.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä