Pressmeddelanden 2018

29.11.18 13:36

Det frivilliga försvaret får starkare ställning inom det lokala försvaret

Regeringen har den 29 november 2018 till riksdagen överlämnat ett lagpaket, med vilket syftet är att utveckla det frivilliga försvaret samt stärka dess ställning inom det lokala försvaret i hela riket.

I lagen ska Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets möjlighet att beställa militär utbildning av Försvarsutbildningsföreningen strykas. Givandet av frivillig militär utbildning ska vara endast Försvarsmaktens uppgift. Som Försvarsutbildningsföreningens uppgift ska kvarstå utbildning som främjar den militära förmågan och verksamhet som presenterar beväringstjänsten. Utöver dessa kan föreningen liksom i dagens läge ordna beredskaps- och säkerhetsutbildning.

Försvarsutbildningsföreningens utbildning utvecklas till en progressiv helhet som stöder Försvarsmaktens militära utbildning. För frivilliga reservister vill man i fortsättningen erbjuda bättre möjligheter än tidigare att repetera basfärdigheterna för en enskild militärperson och att skaffa sig ny kompetens, som också kan leda till en ny placering i Försvarsmaktens trupper vid undantagsförhållanden. De frivilligas kompetens och aktivitet ska utnyttjas bättre än tidigare i synnerhet vid utbildningen av Försvarsmaktens lokala trupper, även om truppernas handlingsförmåga och beredskap inte grundar sig på frivillighet.

Som en ny uppgift för Försvarsutbildningsföreningen ska det föreskrivas om ordnandet av presentationsverksamhet som särskilt riktar sig till ungdomar och kvinnor. Alla som har fyllt 16 år ska ges en möjlighet att bekanta sig med beväringstjänsten. För myndiga kvinnor som inte har fullgjort militärtjänst utvecklas en möjlighet att bekanta sig med den utbildning som ges i beväringstjänsten.

I propositionen föreslås det att lagen om frivilligt försvar, skjutvapenlagen, arbetarskyddslagen och strafflagen ändras. I anknytning till omorganiseringen av det frivilliga försvaret allokeras tilläggsfinansiering på 6,5 miljoner euro till Försvarsmakten och Försvarsutbildningsföreningen genom försvarsförvaltningens interna åtgärder.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Timo Tuurihalme, tfn 0295 140 119.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä