Pressmeddelanden

07.10.19 14:10

Budgeten för 2020 ökar antalet repetitionsövningar

Budgetpropositionen för 2020 stärker trovärdigheten för Finlands modell som grundar sig på allmän värnplikt. Antalet reservister som deltar i repetitionsövningar ska i initialskedet höjas med ca 1200 jämfört med 2019 års nivå. Syftet är att antalet repetitionsövningar ska öka också under de kommande åren. 

Budgeten för 2020 medför också 42 nya tjänster till försvarsmakten. I regeringsprogrammet har man kommit överens om sammanlagt hundra nya uppdrag före 2023. De nya uppdragen riktas bland annat till den frivilliga försvarsutbildningen samt till kritiska personalbehov som stöder upprätthållandet av beredskap och uppbyggnaden av nya kapaciteter.

Det föreslås att anslaget för försvarsmaktens omkostnader höjs med 5,5 miljoner euro för nästa år för en ökning av antalet anställda, antalet uppgifter och antalet repetitionsövningar samt för den nya verksamhetsmodellen för den frivilliga försvarsutbildningen. Höjningen av verksamhetsanslag ska stiga till 10 miljoner euro före 2023.

Av anslagen för det militära försvaret (utan mervärdesskatt) används nästa år en stor del, det vill säga cirka 1,17 miljarder euro (43 procent), för den materiella beredskapen. Denna summa täcker upphandlingen av försvarsmateriel samt utgifterna för utrustning av trupper och underhåll av materiel, vilket sker med omkostnadsfinansiering.

För upphandling av försvarsmateriel föreslås en beställningsfullmakt på ca 54 miljoner euro. Utgifterna för upphandlingen infaller under åren 2020–2022. Avsikten är bland annat att upphandla pionjärutrustning samt uppdatera det bepansrade hjulfordonsmaterialet och systemet för att framkalla ljud från explosion och skottlossning, vilket används vid utbildning. Ytterligare föreslås det en beställningsfullmakt på 132 miljoner euro för försvarsmaktens omkostnader som åren 2020–2024 ska användas för upphandling av reservdelar samt för avtalen om service och underhåll av systemen.

Under de närmaste åren görs också betydande materielanskaffningar. Genom marinens projekt Flottilj 2020 och flygvapnets HX-projekt ersätts marinens och flygvapnets åldrande materiel och säkerställs försvarets kapacitet. Ett separat anslag reserveras för nästa år för det förberedande arbetet innan man tar ett beslut om att upphandla multirollsjaktplan.

Den militära krishanteringen har nästa år Libanon, Irak och Afghanistan i fokus. För den militära krishanteringens materiel- och förvaltningsutgifter föreslås ungefär 60 miljoner euro. Utgifterna för underhåll av Finlands krishanteringstrupper (53 miljoner euro) ingår i utrikesministeriets anslag. Enligt rådande bedömning kommer krishanteringstruppernas sammanlagda styrka att vara högst 500 årsverken.

Budgetförslaget för försvarsministeriets förvaltningsområde 2020 uppgår sammanlagt till 3,16 miljarder euro, vilket är ca 20 miljoner euro (0,6 procent) mer jämfört med årets budget. Utgifterna för försvarsministeriets förvaltningsområde utgör 1,28 procent av den beräknade bruttonationalprodukten 2020 (1,31 procent år 2019).

Vid försvarsministeriet ges mer information av ekonomidirektör Kristiina Olsson, tfn 0295 140 220, och försvarsministerns specialmedarbetare Terhi Haapaniemi, tfn 0295 140 018.

 

 

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä