Pressmeddelanden

11.03.19 15:28

Riksdagen antog lagen om militär underrättelseverksamhet

Riksdagen har antagit lagstiftningen om militär underrättelseverksamhet. De föreslagna lagarna antogs i enlighet med försvarsutskottets betänkande. Riksdagen antog också ett förslag till uttalande om att det ska följas med hur lagstiftningen fungerar. Uttalandet ingår i försvarsutskottets betänkande.

I lagen om militär underrättelseverksamhet föreskrivs om föremålen för Försvarsmaktens underrättelseverksamhet och om de principer som ska följas i underrättelseverksamheten, om de metoder för underrättelseinhämtning som står till myndigheternas förfogande och om beslutsfattandet om användningen av befogenheterna samt om samarbete med andra myndigheter, om förbud mot underrättelseinhämtning och om internationellt samarbete samt om styrningen av den militära underrättelseinhämtningen och om tillsynen över den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen. Syftet med militär underrättelseinhämtning är att inhämta och behandla information om militär verksamhet som riktas mot Finland eller som är av betydelse med tanke på Finlands säkerhetspolitiska omgivning för att stödja den högsta statsledningens beslutsfattande och för att Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter. Den militära underrättelseinhämtningen ger en förvarning om ett militärt hot som riktas mot Finland.

För att lagarna ska träda i kraft förutsätts att tillsynssystemet fungerar, dvs. att underrättelsetillsynsombudsmannen har inlett sitt uppdrag.

De av riksdagen antagna lagarna överlämnas nu till republikens president för stadfästelse.

Mera information ger lagstiftningsdirektör Hanna Nordström, hanna.nordstrom@defmin.fi, tfn 0295 140600

Mera information om underrättelselagarna finns också på riksdagens webbplats:


Kysymyksiä ja vastauksia sotilastiedustelusta

Lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordströmin ppt sotilastiedustelusta 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä