Pressmeddelanden

05.04.19 11:42

Säkerhetsevalueringen av plattformen för geografisk information är slutförd

Projektet med en plattform för geografisk information är en del av statsminister Sipiläs regerings spetsprojekt där de offentliga tjänsterna byggs så att de utgår från användarna och görs primärt digitala genom att verksamhetsformerna förnyas. Målet är att utveckla en användarvänlig offentlig digital servicehelhet som också ökar produktiviteten och minskar kostnaderna inom den offentliga förvaltningen.

Målet med plattformen för geografisk information är att förenhetliga statens, landskapets och kommunernas geografiska information så att den i högre grad kan utnyttjas av olika användare i samhället. Plattformen förenar olika databaser för geografisk information till samlade och användbara helheter som innehåller den nationella terrängdatabasen (KMTK) och det nationella adressystemet, ortnamnsregistret, det nationella laserskanningsprogrammet, satellitbilder, markanvändningsbeslut samt gemensamma INSPIRE material. Geografisk information som kan samanvändas anses förena och förbättra den offentliga förvaltningens e-tjänster, förbättra det informationsbaserade beslutsfattandet och minska kostnaderna inom den offentliga förvaltningen. Uppdaterad geografisk information med hög kvalitet är också en viktig del av samhällets säkerhet när det gäller t. ex. räddningsuppdrag.

Helheter av geografisk information som är allt mera exakta, högklassiga och lätt sammanställda skapar även hot och risker. När Redogörelsen om politiken för geografisk information behandlades i riksdagen i slutet av 2018 väckte frågor om geografisk information en livlig diskussion och även frågan om hotbilder, som en allt mera vidsträckt användning av geografisk information kan orsaka, kom fram. Än så länge har det inte forskats mera omfattande i hotbilder och risker gällande geografisk information, och aktörerna har inte identifierat eventuella risker.

Samtidigt med redogörelsen har projektet med en plattform för geografisk information pågått och där bestämdes det att det ska göras en säkerhetsevaluering ur datasäkerhetens, personuppgiftskyddets, den övergripande säkerhetens samt den nationella säkerhetens synvinkel. Evalueringen genomfördes i samarbete mellan Jord- och skogsbruksministeriets, Försvarsministeriets, Inrikesministeriets och Miljöministeriets förvaltningsområden.

Som evalueringens slutsats föreslås det att en permanent säkerhetsgrupp ska bildas för en gemensam hanteringsmodell för ekosystemet för geografisk information. Gruppen tar ställning till de möjliga riskerna och hotbilderna. Målet är ett välfungerande samarbete mellan säkerhetsmyndigheterna och de parter som producerar geografisk information. Även ett behov att utveckla lagstiftningen identifierades och tanken är att vidareföra det genom Redogörelsen om politiken för geografisk information och dess åtgärdsprogram under nästa regeringsperiod. Slutmålet är verkställandet av redogörelsens vision: ”Finland har världens mest innovativa och säkra ekosystem för geografisk information.”

Mer information om säkerhetsevaluering i Försvarsministeriet ger Anu Sallinen, specialsakkunnig, tel. 0295 140 335.

https://mmm.fi/paikkatietoalusta

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/hankkeet/paikkatietoalustaTillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä