Skriftliga spörsmål

27.07.16 13:00

Försvarsministers svar på riksdagsledamot Markus Mustajärvis/vänst skriftliga spörsmål SS 402/2016

Svar på skriftligt spörsmål om brittiska jaktflygplan i Finlands luftrum

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 402/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Markus Mustajärvi /vänst:

Håller linjen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik på att ändras så att utländska trupper och materiel stannar allt längre och i allt fler former i Finland, vilket stämplar Finland som en del av en utländsk allians?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Enligt regeringsprogrammet stärker Finland sin försvarsförmåga och intensifierar det internationella samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken. Försvarssamarbete är en viktig del av att upprätthålla, utveckla och utöva Finlands försvarsförmåga.

Deltagande i internationell utbildnings- och övningsverksamhet hör till Finlands försvar och utvecklar försvarets beredskap. Syftet med internationell utbildnings- och övningsverksamhet är att utveckla truppernas beredskap och kapacitet samt utveckla de anställdas och truppernas kunnande och kompetens.

I synnerhet kriserna den senaste tiden har visat att försvaret förväntas ha förmåga och beredskap att reagera på säkerhetshot som utvecklas snabbt och är svåra att förutspå samt ha förmåga till omfattande samarbete. Man har försökt öka nyttan med övningarna genom att utveckla deras innehåll. Långsiktigt, systematiskt och ömsesidigt samarbete utvecklar försvarsförmågan och stärker samtidigt samarbetsrelationerna på alla nivåer och skapar förutsättningar för vidareutveckling av dem. Insatsområdet i den internationella utbildnings- och övningsverksamheten de kommande åren är krävande internationella övningar.

Finland och Storbritannien har haft försvarssamarbete länge. Samarbetet med Storbritannien inom flygverksamheten är en del av den internationella utbildnings- och övningsverksamheten. Målet med flygningarna är att ordna luftstridsutbildningar med en samarbetspartner som använder andra slags flygplan och träna de anställda att fungera i en multinationell miljö. Samarbetsflygningarna med flygförband som är baserade i Baltikum inleddes 2015. Under sommaren 2016 ordnas flygningar som fokuserar på luftstridsövning tillsammans med multirollflygplan av typen Eurofighter från Storbritanniens flygvapen.

I flygningarna i Finlands luftrum deltar jaktflygplan från båda ländernas flygvapen. Storbritanniens multirollflygplan Eurofighter har Ämari i Estland som sin bas och besöker inte finländska baser under flygningarna.

Internationell utbildnings- och övningsverksamhet är kostnadseffektiv när vi övar i Finland och i närområdena. Det gör också att vi kan bedöma vår egen förmåga i förhållande till andra. Genom att öva med trupper från Norden och andra närliggande länder och länder som verkar i närområdet får man en utbildnings- och övningsverksamhet som annars inte skulle vara ändamålsenlig eller möjlig ekonomiskt. Övningen med Natos medlemsländer gör det möjligt med övningar som Finland annars inte skulle ha möjlighet att genomföra på grund av brist på specialprestationsförmågor eller på grund av övningarnas omfattning.

Insatsområdet i den internationella utbildnings- och övningsverksamheten kommer även under kommande år att vara övningsverksamhet mellan Nato, Finland och Sverige samt mellan Finland och USA. Finlands deltagande i alla övningar övervägs från fall till fall. I övervägandet bedömer man vilket mervärde varje övning ger det nationella försvaret. Dessutom bedömer man om deltagandet är i linje med Finlands utlands- och säkerhetspolitik.

 

 

Helsingfors  27.7.2016

försvarsminister Jussi Niinistö


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä