Huvudstaben

Huvudstaben är ledningsstab för kommendören för försvarsmakten. Den leder och övervakar hur försvarsmaktens lagstadgade uppgifter utförs. Huvudstaben bereder kraven gällande prestations-förmåga för försvarsgrenarna och de inrättningar som är underställda huvudstaben samt fördelar resurserna.

Huvudstabens ställning och uppgifter – som centralförvaltningsmyndighet underställd försvarsmini-steriet

• Leder och övervakar hur försvarsmaktens lagstadgade uppgifter utförs, om inget annat följer av behörigheten för kommendören för försvarsmakten.
• Behandlar och avgör de ärenden som hör till försvarsmakten och om vilka det inte har före-skrivits att de ska handläggas eller avgöras av någon annan myndighet inom försvarsmakten.           

                    Lagen om försvarsmakten (551/2007, 26 §)

 

Huvudstaben
PL 919
00131 HELSINGFORS
Fabiansgatan 2, Helsingfors
 
Telefon, 0299 800 (vaihde)
Fax, 0299 500690
E-post, kirjaamo.pe(at)mil.fi

 

 


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä