Registratorskontor och handlingar

E-post: kirjaamo@defmin.fi

tfn 0295 160 070

Postadress: Försvarsministeriet, PB 31, 00131 HELSINGFORS

Leveransadress för handlingar: Handlingar som riktas till försvarsministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral under adress Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 8-16.15).

För att inleda ett ärende vid försvarsministeriet ska handlingen som gäller ärendet lämnas in till ministeriets registratorskontor. Från registratorskontoret går ärendet vidare till den tjänsteman som har hand om frågor som ärendet gäller.

Över ärenden som behandlas och avgörs vid ministeriet förs ett register. 

Begäran om handlingar

Var och en har rätt att ta del av myndigheternas offentliga handlingar. En begäran om att få ta del av innehållet i en handling ska individualiseras tillräckligt noggrant så att ministeriet ska kunna utreda vilken handling den avser.

Det är möjligt att ta del av ministeriets offentliga handlingar i ministeriets lokaler vid särskilt överenskomna tidpunkter. 

För utlämnande av en handling och för att ta fram uppgifterna kan en avgift tas ut med stöd av 34 § i offentlighetslagen.

Arkiven

Ministeriets arkiv omfattar de handlingar som inkommit till ministeriet på grund av dess uppgifter eller som tillkommit som resultat av dess egen verksamhet. I arkivet finns i regel handlingar från år 1992 framåt. Äldre material kan efterfrågas hos Riksarkivet.

Det är möjligt att ta del av de offentliga handlingar som förvaras vid ministeriet i ministeriets lokaler vid särskilt överenskomna tidpunkter. Handlingarna lånas inte ut.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä