FÖRSVARSPOLITIK

Målet för den finska försvarspolitiken är att

  • upprätthålla en försvarsförmåga som står i relation till Finlands säkerhetspolitiska omgivning och resurser

  • utveckla försvaret som en del av den övergripande säkerheten

  • fördjupa det internationella försvarssamarbetet

Den finska försvarslösningen

Den finska försvarslösningen utgår från principen om territoriellt försvar, som realiseras med hjälp av allmän värnplikt och siktar till att försvara hela landet, i egenskap av ett militärt alliansfritt land. Hela landet försvaras, och försvarsmakten skyddar med sina militära förmågor de funktioner, objekt och områden som är kritiska för samhället och försvarsmakten. Till följd av truppernas begränsade antal framhävs förmågan att inrikta och koncentrera nyckelkapaciteterna över rikets hela territorium i försvarsmaktens användning av sina militära kapaciteter.

Det primära målet när det gäller att upprätthålla den finska försvarsförmågan är att skapa en förebyggande tröskel för användningen av militära maktmedel och för hot om detta samt förmåga att avvärja angrepp på vårt land. Att upprätthålla den förebyggande förmågan kommer att vara försvarets prioritet även i framtiden.

Detta förutsätter att försvarsmakten klarar av att förutseende höja försvarsberedskapen och har tillräckliga verkliga förmågor som uppdraget kräver.

Ambitionen är att förebygga säkerhetshot, och man har beredskap för dem i enlighet med principen för den övergripande säkerheten. I arbetet med att upprätthålla och utveckla försvarsförmågan utnyttjar man de möjligheter som öppnas inom det internationella samarbetet.

Hultqvist och Niinistö

Nationella försvarsmål

Målet med det nationella nätverkandet är att trygga upprätthållandet, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan samt försvarsviljan. I fråga om försvarsförmågan innebär detta framför allt att balansen mellan uppgifter och resurser säkerställs. Genom nationellt nätverkande utvecklas särskilt samhällets kristålighet, kunnande, försörjningsberedskap och infrastruktur. Samverkan med andra myndigheter, näringsliv, medborgarorganisationer och enskilda medborgare stärker viljan att försvara samhället. Ett strategiskt partnerskap med näringslivet är en central del av försvarsförmågans kostnadseffektivitet. Samarbetet med medborgarorganisationerna är viktigt vid beredningen och verkställandet av en övergripande internationell krishantering samt i de uppgifter där man stöder myndigheterna. Samarbetet med medborgarorganisationerna stärker samtidigt medborgarnas försvarsvilja.

Internationella försvarsmål

Syftet med det internationella försvarspolitiska nätverkandet är att säkerställa försvarsförmågan med de parter som är beredda att tillsammans utveckla och använda sina kapaciteter. Nätverkandet i Europeiska unionen, i det nordiska samarbetet inom försvarssektorn, i samarbetet inom Natos partnerskap för fred och även bilateralt gör det möjligt att både få internationellt politiskt stöd och uppnå den militära kompatibilitet som behövs för att bistånd ska kunna ges och tas emot. Internationellt nätverkande utvecklar också kostnadseffektiviteten och försörjningsberedskapen i fråga om materielupphandling samt möjligheterna till industriellt samarbete och forsknings- och teknologisamarbete. När det är som mest djupgående leder internationellt nätverkande till att gemensamma kapaciteter utvecklas och används.

Krishantering är ett centralt medel i den finska säkerhetspolitiken. Genom krishanteringen strävar Finland för sin del efter att främja stabiliteten i världens konfliktområden. Försvarspolitiken stöder deltagande i övergripande internationell krishantering. Deltagandet i krishanteringen är en del av utvecklandet av försvarsförmågan och dess användbarhet. I krishanteringen är det också frågan om att anvisa mål för den finska säkerhets- och försvarspolitiken och försvarsförmågan samt att i förutseende syfte påverka den finska säkerhetssituationen.

 


VAD SOM AVSES MED FÖRSVARSPOLITIK


talviMed försvarspolitik avses för det militära försvaret nödvändiga förberedelser och allmänna arrangemang, beslutsfattande och politisk styrning samt deltagande i verksamhet vars syfte är att upprätthålla internationell säkerhet och stabilitet.

Försvarspolitiken anger grunderna för det militära försvaret, dvs. dess uppgifter och resurser. Vidare fastställer den principerna för landets försvarslösning samt utformar lagstiftningen om det militära försvaret.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä