EUROPEISKA UNIONENS BYRÅER INOM DET SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITISKA OMRÅDET

1) Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån grundades för att stöda medlemsländernas försök att förbättra den europeiska krishanteringsberedskapen och upprätthålla den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken nu och när den utvecklas i framtiden. Byrån inledde sin verksamhet vid utgången av år 2004.

Dess uppgift är att:

  • utveckla försvarsresurserna
  • fördjupa försvarsmaterielsamarbetet
  • förstärka den europeiska försvarssektorns industriella och tekniska grund
  • bedriva forskning.

Försvarsbyrån arbetar underställd Europeiska unionens råd och i nära samarbete med kommissionen. Europeiska unionens höga representant är chef för byrån och ordförande för byråns styrelse (Steering Board) som består av försvarsministrarna från 24 länder.  Styrelsen styr och ger råd gällande byråns verksamhet. Försvarsbyrån finns i Bryssel.

2) Europeiska unionens satellitcentrum

Europeiska unionens satellitcentrum fungerar som stöd för unionens beslutsfattande i synnerhet inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens område genom att centrumet ökar EU:s kapacitet att samla in information (satellitbilder, vid behov flygbilder) med hjälp av vilken man strävar efter att avvärja konflikter och stöda krishanteringsåtgärder samt ge effektivt humanitärt bistånd i samband med naturkatastrofer och kriser som orsakas av människors agerande.

3) Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier grundades år 2001. Institutet har autonomi och vetenskaplig frihet, och det företräder eller försvarar inte något visst nationellt intresse eller perspektiv. Syftet med institutet är att bistå vid skapandet av en gemensam europeisk säkerhetskultur, berika den strategiska diskussion som förs om den och systematiskt främja unionens intressen.

4) Europeiska säkerhets- och försvarsakademin

Europeiska säkerhets- och försvarsakademin, som grundades i juni 2005, fungerar som ett nätverk mellan nationella institut, akademier och institutioner som behandlar säkerhets- och försvarspolitiska frågor och Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier. Akademin erbjuder utbildning på strategisk nivå inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens (GSFP) område. Målet är att främja den allmänna kännedomen om GSFP bland civil och militär personal och sprida bästa praxis inom området.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä