LÄGESUPPFATTNINGEN INOM FÖRSVARSMINISTERIET

Ett centralt kännetecken på en trovärdig försvarsförmåga är en lägesuppfattning som stöder beslutsfattandet. Målet för den försvarspolitiska lägesuppfattningen är således att ge grunder för en pålitlig planering av försvarspolitiken. I måltillståndet är lägesuppfattningen ett verktyg för att man ska kunna verka i rätt tid, inte ett självständigt mål.

Målet för den försvarspolitiska lägesuppfattningen är att producera grunder för planeringen av och beslutsfattandet i fråga om försvarspolitiken. Den försvarspolitiska lägesuppfattningen ger både en förutseende uppfattning och en uppfattning i realtid av det säkerhets- och försvarspolitiska läget samt av i vilka riktningar utvecklingen i verksamhetsmiljön och samhället går. Lägesuppfattningen utgör fundamentet för ett försvarspolitiskt beslutsfattande i rätt tid samt för planeringen, utvecklandet och användningen av försvarsförmågan. Lägesuppfattningen stöder såväl ledningens som de sakkunniga tjänstemännens arbete och kunnande samt gör informationsgången och verksamheten smidigare.

En försvarspolitisk lägesuppfattning förutsätter nationell och internationell input om säkerhets- och försvarspolitiska, militära och samhälleliga utvecklingstrender i vår omvärld. Nätverkandet stöder anskaffningen och erhållandet av den information som behövs. Den information som är försvarspolitiskt väsentlig sammanställs och klassificeras så att den kan hittas snabbt när den behövs för att åtgärder ska kunna vidtas.

Försvarsförvaltningen bör ha förmåga att producera en analys som stöder det egna beslutsfattandet, planeringen och utvecklandet.  Betydelsen av en analys och analysförmåga ökar i synnerhet i de snabba omvandlingarna i den säkerhetspolitiska omgivningen, när osäkerheten tilltar och behovet av förutseende ökar.  Mängden information i sig är inget problem. Utmaningen är att analysera informationen och att bearbeta den till användbar lägesmedvetenhet. Vid ministeriet konkretiseras lägesuppfattningen via aktuella översikter och diskussionsmöten. Dessutom producerar ministeriet månadsvis information om temaområden som hör till försvarsförvaltningen för statsrådets lägesbild som organiseras under statsrådets kanslis ledning. Lägesuppfattning utbyts också med andra delar av statsrådet samt med andra samarbetsparter inom landet och utomlands.

031212 MG 9940


 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä